Eigendomsvoorbehoud onbetaalde verkoper: sluitingsvergadering faillissement negeren kost geld. Cassatie 2 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 06/12/2018

De feiten

Op 23 juni 2008 deed de FCE BANK PLC, vennootschap naar Engels recht als onbetaalde verkoper aangifte deed van haar schuldvordering in het faillissement en deze schuldvordering werd opgenomen voor een bedrag van 28.483,33 euro bevoorrecht in het proces-verbaal van nazicht van 15 augustus 2008.

De FCE BANK PLC was op de sluitingsvergadering waartoe zij was uitgenodigd bij aangetekende brief niet aanwezig en deed ook geen opmerkingen gelden.

Het faillissement werd op 8 september 2009 afgesloten en na afsluiting van het faillissement vordert de FCE BANK PLC schadevergoeding van de curatoren wegens de beweerde miskenning van haar eigendomsrecht.

De visie van het hof van beroep te Brussel (24 mei 2017)

Het hof van beroep oordeelde dat de vordering tot schadevergoeding van de FCE BANK PLC tegen de curatoren gegrond was, niettegenstaande de algemene kwijting van de curatoren ten gevolge van de sluiting van het faillissement.

Waarom het Hof van Cassatie niet akkoord is met het hof van beroep (2 november 2018)

1. Krachtens artikel 80 Faillissementswet, zoals van toepassing, beveelt de rechtbank, op verslag van de rechter-commissaris, nadat de gefailleerde, de personen die de verklaring bedoeld in artikel 72ter aflegden en de schuldeisers behoorlijk zijn opgeroepen, de sluiting van het faillissement. Deze sluiting maakt een einde aan de opdracht van de curatoren, behalve wat de uitvoering van de sluiting betreft, en houdt een algemene kwijting in. Deze bepaling die strekt tot een doelmatige afwikkeling van de faillissementsvereffening, raakt de openbare orde.

2. De onbetaalde verkoper onder eigendomsvoorbehoud is gerechtigd om in het faillissement aangifte te doen van zijn schuldvordering als bevoorrechte schuldeiser. Indien hij hiertoe behoorlijk werd opgeroepen, is de in artikel 80 bedoelde kwijting ook op hem van toepassing en kan hij tegen de curatoren ter zake de faillissementsvereffening geen grieven meer doen gelden ook al betreffen die een beweerde miskenning van het eigendomsvoorbehoud.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 2 november 2018 

Jurist(e)