De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Communicatie over het ontslag van één van uw werknemers: woorden wikken en wegen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

De beslissing van 1 juni 2021 (63/2021) van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit leert ons dat een werkgever in zijn communicatie over het vertrek van één van zijn werknemers best het “less is more”-principe voor ogen houdt en bijgevolg beter niets vermeldt over de redenen of de omstandigheden van het vertrek. De werkgever in kwestie had in een e-mail naar de rest van het personeel geïnformeerd over de stopzetting van de samenwerking met één van zijn personeelsleden, maar had daarnaast ook vermeld dat de beslissing pas werd genomen na drie schriftelijke verwittigingen en bijsturingsgesprekken. De vermelding van het aantal verwittigingen en het plaatsvinden van bijsturingsgesprekken was naar het oordeel van de Geschillenkamer niet toereikend, niet ter zake dienend, noch beperkt tot wat noodzakelijk is voor het nagestreefde doel, namelijk het voeren van een passend personeelsbeleid. Het beginsel van de minimale gegevensverwerking werd dus geacht te zijn geschonden, reden waarom de werkgever een berisping werd opgelegd.

Bron: Crivits & Persyn