Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Coronawet Justitie goedgekeurd – impact algemene vergaderingen appartementsmede-eigendom (Equator Advocaten)

Auteur: Equator Advocaten

Publicatiedatum: 21/12/2020

De wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd  tegen de verspreiding van COVID-19 werd donderdag 17 december 2020 gestemd en goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Weldra zal deze wet in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

De regeling opgenomen in het wetsontwerp van 25 november 2020 is grotendeels ongewijzigd gebleven.

Hieronder een korte toelichting.

Vooreerst dient er duidelijk te worden gemaakt dat er in de wet zowel tijdelijke als permante maatregelen zijn opgenomen. De verankering van de mogelijkheid van aanwezigheid op afstand bij algemene vergaderingen (waardoor digitaal vergaderen voortaan mogelijk wordt) is een permanente aanpassing. Deze maatregel zal dus ook na de huidige coronacrisis van kracht blijven. Concreet betekent dit dat men voortaan zowel fysiek als vanop afstand kan deelnemen aan algemene vergaderingen.

De versoepeling van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke besluitvorming en de mogelijkheid tot uitstel van algemene vergaderingen zijn daarentegen slechts tijdelijke maatregelen, die in principe tot 9 maart 2021 van kracht zullen zijn. Evenwel is er voorzien in de wet dat indien de omstandigheden dit vereisen de regering kan beslissen om via KB de maatregelen voor een langere termijn te handhaven.

De versoepeling van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke besluitvorming houdt concreet in dat voortaan voor de schriftelijke procedure het quorum mag worden gebruikt van de helft+1. Er kunnen aldus rechtsgeldige beslissingen worden genomen van zodra meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Wat de meerderheden betreft zullen dezelfde gelden als deze die gebruikt zouden worden bij een fysieke algemene vergadering conform artikel 577-7 BW.

Aangaande de mogelijkheid tot uitstel van algemene vergaderingen is er in de wet wel voorzien in een (relevant) amendement. Het feit dat de syndicus de mogelijkheid heeft om de jaarlijkse algemene vergadering uit te stellen naar de eerstvolgende 15-daagse periode is onveranderd gebleven. Echter was in het wetsontwerp opgenomen dat wanneer een dringende beslissing aangewezen is of wanneer 1/5e van de mede-eigenaars verzoekt om een algemene vergadering, deze alsnog gehouden moet worden en dus niet mag worden uitgesteld.

Bij amendement is het woord “dringend” geschrapt. Het is evenwel niet de bedoeling dat nu quasi elke algemene vergadering zomaar dient gehouden te worden. Dit blijkt uit de Franstalige tekst van de wet waarin het volgende staat te lezen: “lorsqu’une décision est nécessaire”.

Het had dus misschien beter geweest om in de zin (zoals opgenomen in de Nederlandstalige tekst) “De syndicus houdt niettemin een algemene vergadering wanneer een beslissing aangewezen is” het woord “aangewezen” te vervangen door “noodzakelijk”.

Er anders over oordelen zou bovendien betekenen dat de mogelijkheid tot uitstel haar relevantie verliest.

Tot slot is ook de retroactieve werking aangaande de tijdelijke maatregelen onverkort behouden gebleven. De mogelijkheid tot uitstel en de versoepeling van het unanimiteitsvereiste bij de schriftelijke besluitvorming gelden derhalve met terugwerkende kracht sinds 1 oktober 2020.

Via onderstaande link kan de tekst worden geraadpleegd zoals ze door de commissies is aangenomen en goedgekeurd. Deze tekst werd door de plenaire vergadering ongewijzigd aangenomen en zal aldus in deze vorm in het Staatsblad verschijnen.

www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1668/55K1668010.pdf

Lees hier het originele artikel