Wat betekent nu de Hervorming van het Vennootschapsrecht voor M&A deals? (Strelia)

Auteurs: Gisèle Rosselle en Céderic Devroey (Strelia)

Publicatiedatum: november 2017

Eerder zetten we al de krachtlijnen uiteen van de hervorming van het Vennootschapsrecht. Welke aspecten van de hervorming hebben nu een impact op M&A deals?

Overdrachtsbeperkingen

De statuten van een target vennootschap en/of de aandeelhoudersovereenkomst beperken vaak de overdracht van aandelen onder de vorm van een lock-up periode, recht van voorkoop of goedkeuringsclausule.

NV

Onder huidig recht zijn dergelijke overdrachtsbeperkingen in de NV slechts geldig indien ze beperkt zijn in de tijd en men steeds kan aantonen dat ze het belang van de vennootschap dienen. De hervorming verruimt de contractuele vrijheid voor overdrachtsbeperkingen als volgt:

– De beperking hoeft niet langer het vennootschapsbelang te dienen. Een rechtmatig
belang dat de duur van de beperking verantwoordt is voldoende.
– De geldigheidsvereiste dat de overdrachtsbeperking beperkt dient te zijn in de tijd wordt
verlaten. Indien de overdrachtsbeperking van onbepaalde duur is zal men deze
overdrachtsbeperking met een redelijke termijn kunnen opzeggen.
– De geldigheid van de overdrachtsbeperking wordt enkel op het moment van het
aangaan ervan beoordeeld en niet langer op elk moment.

BV

Onder huidig recht kunnen in de BVBA, in lijn met haar besloten karakter, de wettelijke overdrachtsbeperkingen in de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst worden verstrengd maar niet versoepeld.

De hervorming gaat in de BV (de nieuwe BVBA) uit van de omgekeerde filosofie: de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst mogen de overdraagbaarheid van aandelen vrij regelen, en kunnen de volledig vrije overdraagbaarheid bedingen.

Voorts geldt voor alle vennootschapsvormen dat overdrachtsbeperkingen voortaan in het aandeelhoudersregister moeten worden opgenomen.

Verder wordt ook de sanctie bij de niet-naleving van overdrachtsbeperkingen aangescherpt door de overdracht niet tegenwerpelijk te maken aan de vennootschap en derden, ongeacht de goede trouw van de koper.

Financial Assistance

• NV

In de NV worden de regels inzake financiële bijstand inhoudelijk niet ingrijpend gewijzigd met uitzondering dat de niet-naleving ervan niet langer strafrechtelijk wordt beteugeld.

• BV

Nieuw is dat in de BV financiële bijstand in principe is toegelaten. Dergelijke bijstand mag evenwel (i) niet gebeuren met miskenning van de rechten van minderheidsaandeelhouders, en (ii) evenmin de continuïteit van de vennootschap in het gedrang brengen.

Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties

De voorwaarden voor de inkoop van eigen aandelen worden vereenvoudigd en de beperking dat slechts 20% van de aandelen (of het kapitaal) mag worden ingekocht, wordt afgeschaft.

Voorts wordt de “Belgische regeling” inzake kruisparticipaties en rechtstreekse dochters afgeschaft. Deze regeling is niet helemaal gecoördineerd met de EU geïnspireerde regeling, wat verwarring en rechtsonzekerheid veroorzaakt. Bovendien heeft ze in de praktijk haar meerwaarde niet echt bewezen.

Herstructureringen en omzetting

De bepalingen inzake fusies, splitsingen, inbreng van algemeenheid en bedrijfstak worden vereenvoudigd en aangepast om ze in lijn te brengen met de EU rechtspraak.

Partiële splitsing

Zo komt er een duidelijke definitie van het begrip ‘partiële splitsing’ en worden de modaliteiten ervan verduidelijkt.

Onder huidig recht is het artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen de rechtsbasis voor de partiële splitsing.

Volgens dit artikel wordt met fusie of splitsing gelijkgesteld, de fusie of splitsing zonder dat alle overdragende vennootschappen ophouden te bestaan.

De hervorming maakt komaf met deze formulering en definieert de partiële splitsing als volgt:

– De overdracht van een deel van het vermogen van een vennootschap A;
– Aan één of meer verkrijgende vennootschappen;
– Waarbij de aandeelhouders van vennootschap A aandelen in de verkrijgende vennootschap(pen) ontvangen;
en
– De vennootschap A blijft bestaan.

Het hogervermelde concept van de met fusie gelijkgestelde verrichtingen, de zogenaamde “partiële fusies”, verdwijnt aangezien deze niet aan een eigen realiteit beantwoordt.

Stilzwijgende partiële splitsing

Verder wordt de “stilzwijgende partiële splitsing” als een variant van de partiële splitsing erkent. Dit is de partiële splitsing waarbij de verkrijgende vennootschap reeds houdster is van alle aandelen van de gesplitste vennootschap A.

Grensoverschrijdende splitsing

De mogelijkheid voor een Belgische vennootschap om de splitsing op een grensoverschrijdende wijze toe te passen met een buitenlandse vennootschap wordt bevestigd, op voorwaarde dat het recht van toepassing op de buitenlandse vennootschap een gelijkaardige splitsingsprocedure kent. Dit zal in principe het geval zal zijn binnen de Europese Economische Ruimte.

Omzetting

Ten slotte, komt er een procedure voor de grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap, dat wil zeggen de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van de vennootschap. Dit is noodzakelijk door de afschaffing van de werkelijke zetelleer ten voordele van de invoering van de statutaire zetelleer.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen