>Voeg code toe voor de </head> tag.fiscale visitatie

Boekenonderzoek: in de toekomst zonder verplaatsing mogelijk? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 23/04/2021 1. Een belastingplichtige is verplicht om op verzoek van de fiscale administratie alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen (cf. artikel 315 WIB92). Eenzelfde bepaling geldt inzake btw:

Fiscale visitatie vs. vertrouwelijke gegevens/recht op privacy: een match of mismatch in de recente rechtspraak? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 21/04/2021 Kan de fiscus een kopiename van vertrouwelijke briefwisseling en/of privégegevens op elektronische dragers verantwoorden in het kader van haar visitatierecht? Het is en blijft een vraag waarop geen eenduidig antwoord kan worden gegeven – zoals blijkt uit recente rechtspraak.

Wanneer een fiscale controle de verliescompensatie dreigt onderuit te halen… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 15/04/2021 Een fiscale controle bij een vennootschap gaat veelal gepaard met een al dan niet belangrijke rechtzetting. In het verleden kon deze rechtzetting desgevallend worden getemperd. Op de bijkomende belastbare grondslag konden immers alle klassieke aftrekken worden toegepast zoals de compensatie met

EHBO bij fiscale visitatie (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 15/03/2021 De haan heeft bij het krieken van de dag nog maar net gekraaid of men wordt ongewild uit het bed getild. Een groep mensen, al dan niet bijgestaan door de politie, wil toegang tot de bedrijfslokalen en/of gelijktijdig tot de private

Fiscale visitatie en de plicht om vrije toegang te verlenen (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten) Publicatiedatum: 15/01/2021 Kunnen de fiscale ambtenaren inzake BTW bij een fiscale controle van rechtswege toegang verkrijgen tot alle ruimten waarin de belastingplichtige zijn of haar economische activiteit uitoefent? De fiscale controle is het voorwerp van vele betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De contouren

Fiscale visitatie? Wees voorbereid! (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj, Herbert Casier en Eva Nackaerts (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en voorbereid bent. We belichten drie weerkerende vragen waarover de rechtspraak zich recent uitsprak: (i) de bijstand van een advocaat,

2020-11-13T10:56:03+00:00 17 november 2020|Categories: BTW en douane Directe belastingen|Tags: , |

Analyse fiscale visitatie: heeft de fiscus dan toch een actief zoekrecht? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 21/11/2019 Het hof van beroep te Brussel heeft in een arrest van 9 oktober 2019 geoordeeld dat de fiscus tijdens een fiscale visitatie kopie mag maken van alle gegevens op een computer. Dit zonder dat daarvoor specifiek de toestemming van de belastingplichtige noodzakelijk is.

2019-12-02T11:07:29+00:00 5 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist (Everest Advocaten)

Auteurs: Elodie Blancke en Alexander Delafonteyne (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 09/08/2019 De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht. Wanneer het een particuliere woning betreft, kan