Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst: schenk- of erfbelasting verschuldigd? Standpunt Vlabel van 14 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 29/04/2020

Bij loutere toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid BW is er geen schenkbelasting noch erfbelasting (indien betaalbaar gesteld bij overlijden van de toekomstige erflater) verschuldigd op de waarde van de schuldvordering.

Wordt in de erfovereenkomst een schuldvordering opgelegd ten voordele van kind B ten laste van kind A ter compensatie van een nieuwe schenking die in de erfovereenkomst wordt gedaan ten voordele van kind A, dan is deze schuldvordering een last die aan de schenking wordt gekoppeld (een secundaire schenking). De heffing van de schenkbelasting gebeurt overeenkomstig art. 2.8.3.0.1, §3 VCF.

Lees hier het volledige standpunt

Nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt te koop aan gunsttarief via LegalNews.be

De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn opgenomen. Het houdt rekening met de impact van het nieuwe ondernemingsrecht (2018) en vennootschapsrecht (2019). Het verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake erf- en schenkbelastingen.

U kan de ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ aan korting kopen via LegalNews.be en u betaalt € 250 (excl. 6% btw) in plaats van € 290 (excl. 6% btw)!

Bestellen kan via mail naar marc@legalnews.be met vermelding van het gewenste aantal exemplaren, het leveringsadres en de facturatiegegevens.