Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Contracten anno 2023:
een praktijkgerichte blik
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 8 december 2022

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen

Webinar op 26 januari 2023

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Kan een formeel volmaakt contract door de fiscus in vraag worden gesteld door het inroepen van simulatie? (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Op 8 december 2022 (15.00-17.00 uur) zal dhr. Dirk Deschrijver tijdens de webinar ‘Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus’ nagaan in hoeverre een contract dat als formeel volmaakt is te beschouwen zowel qua opbouw als qua inhoud, nadien toch nog door een derde, zoals de fiscus, in vraag kan worden gesteld, bv door het inroepen van simulatie.

Vooreerst is het belangrijk te benadrukken dat er geen sprake is van simulatie en dus belastingfraude als partijen, met het oog op de meest voordelige belastingregeling, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel enige wettelijke verplichting te schenden,  handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al worden die handelingen enkel en alleen verricht om de belastingen te verminderen. Dit werd bevestigd door het Hof van Cassatie op 4 december 2015.

Een interessant Cassatie-arrest, waar veinzing werd wel weerhouden en dat aan bod komt tijdens de webinar op 8 december 2022 is het Cassatie-arrest van 25 juni 2020. Het betroken arrest ging over auteursrechten op de werken van een advocaat, een item dat nu volop in de actualiteit staat.

Het cassatieberoep was gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 30 oktober 2018, waar de appelrechter overwoog dat “er geen sprake kan zijn van auteursrechten en van cessie ervan” zodat “moet worden aangenomen dat de cessieovereenkomst gesimuleerd is, en enkel werd opgemaakt door [de eerste eiser] (wiens handtekening de enige is die op de cessieovereenkomst voorkomt, éénmaal in eigen naam en éénmaal in zijn hoedanigheid van bedrijfsleider van de advocatenvennootschap die zijn naam draagt) om te kunnen genieten van een ruim lagere belasting op een deel van zijn inkomsten uit zijn beroepsactiviteit dan in de gewone personenbelasting”, en dat “men niet goed [inziet] welke reden anders aan de grondslag van dergelijke overeenkomst zou kunnen liggen, mede in acht genomen het feit dat een vordering/procedure van [de eerste eiser] tegen zijn eigen vennootschap weinig waarschijnlijk is, en dat toch niet blijkt dat de – voorgehouden – vergoeding voor auteursrechten voor [de eerste eiser] tot een hogere vergoeding voor zijn prestaties zou hebben geleid dan voordien”.

Meer info? Schrijf u in op onze webinar ‘Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus’ op 8 december 2022