Effectentaks : Fiscale Administratie publiceert circulaire (Lauwers & Seutin)

Auteur: 

Publicatiedatum: 29/05/2018

De wet houdende de invoering van een taks op de effectenrekeningen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 maart 2018 en is op 10 maart 2018 in werking getreden. Deze taks viseert particulieren die één of meerdere effectenrekeningen aanhouden waarvan de waarde 500.000 EUR overstijgt.

De fiscale Administratie heeft hieromtrent een circulaire gepubliceerd.

Deze circulaire geeft een definitie van de warrant en de obligatie.

Wanneer de titularis van de effectenrekening een vennootschap betreft, zal er sprake zijn van fiscale transparantie in die zin dat de vennoten zullen worden beschouwd als de titularissen van de effectenrekening en in die hoedanigheid zullen worden belast.

De wettekst stelt dat de belasting niet verschuldigd is wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare effecten lager is dan 500.000 EUR. Deze gemiddelde waarde wordt berekend op basis van de totale som van de waarde van de effectenrekening die wordt genomen op verschillende referentietijdstippen, in beginsel op het einde van elk trimester. De circulaire bevat enkele voorbeelden ter verduidelijking en in het bijzonder in de hypothesen van opening en sluiting van een effectenrekening en wanneer de titularis van de effectenrekening wijzigt.

Wij hebben reeds onze bedenkingen geuit ten aanzien van de wettigheid van de effectentaks. Het toepassingsgebied, de geviseerde financiële instrumenten en de antimisbruikbepalingen bevatten verschillende mogelijke schendingen van het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod.

Er werden reeds verschillende vernietigingsberoepen bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet houdende de invoering van een taks op de effectenrekeningen ingesteld.

Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen.

Lees hier het originele artikel