Twee nieuwe privacywetten gepubliceerd en in werking getreden (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Dries Van Briel (Eubelius)

Publicatiedatum: 14/09/2018

Op 5 september 2018 werd de wet van 30 juli 2018 “betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 10 september 2018 verscheen de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité. Beide wetten kaderen in de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) . 

Op 5 september 2018 werd de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (“kaderwet”) gepubliceerd. De kaderwet heft de privacywet van 8 december 1992 definitief op en voert bepaalde aspecten van de AVG verder uit. De kaderwet voorziet vooreerst in een aantal algemene bepalingen ter uitvoering van de AVG. De impact van die bepalingen voor bedrijven is vrij beperkt. Enkele nieuwigheden zijn:

  • de leeftijd waarop minderjarigen geldig toestemming met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij kunnen geven, wordt vastgelegd op 13 jaar (art. 7);
  • de verplichting om een lijst bij te houden met de namen en hoedanigheden van personen die gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken (art. 8-10); en
  • de verplichting om een protocol te sluiten wanneer een federale overheid persoonsgegevens deelt met een andere instantie (art. 20).

Verder bevat de kaderwet specifieke regelingen voor onder meer politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten (titels 2 en 3) en voor verwerkingen in het kader van onder meer wetenschappelijk onderzoek (titel 4). Ten slotte regelt de kaderwet de rechtsmiddelen (titel 5) en de sancties (titel 6). De kaderwet is op 5 september 2018 in werking getreden, met uitzondering van de protocolverplichting uit artikel 20, waarvoor een overgangsperiode van 6 maanden geldt.

Daarnaast werd op 10 september 2018 ook de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voorziet in de oprichting van het Informatieveiligheidscomité (“IVC”), een onafhankelijk orgaan dat (ten dele) de afschaffing moet opvangen van de sectorale comités bij de vroegere Privacycommissie ingevolge de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het IVC bestaat uit een kamer “sociale zekerheid en gezondheid” en een kamer “federale overheid” (art. 2, §2). Het zal onder meer beraadslagingen verlenen over bepaalde mededelingen van persoonsgegevens binnen de federale overheid, doorgiftes van gegevens via de kruispuntbank sociale zekerheid en doorgiftes van gezondheidsgegevens. Het IVC zal daarbij preventief nagaan of de mededeling in overeenstemming is met de basisprincipes uit de AVG. Deze wet is op 10 september 2018 in werking getreden.

Lees hier het originele artikel