Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Passagiersgegevens: is de wet die het meedelen verplicht rechtsgeldig? Wat met de privacy? Arrest Grondwettelijk Hof van 12 oktober 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Het Grondwettelijk Hof heeft op 12 oktober 2023 de wet die het meedelen van passagiersgegevens verplicht gedeeltelijk vernietigt en acht die wet voor het overige verenigbaar met de Grondwet en met het EU recht voor zover zij op een bepaalde manier wordt geïnterpreteerd.

Het Hof had tien prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in het kader van het onderzoek van het beroep tot vernietiging dat is ingesteld door de « Ligue des droits humains » tegen de wet die het meedelen van passagiersgegevens verplicht.
Het HvJ heeft het PNR-systeem (« Passenger Name Record »-systeem), waarop de bestreden wet berust, geldig verklaard wat het beginsel ervan betreft, met verschillende voorbehouden van interpretatie.

Ingevolge dat arrest van het HvJ is het Hof van oordeel dat het verantwoord is dat het PNR-systeem van toepassing is op alle passagiers, maar dat de verwerking van de PNR-gegevens enkel mogelijk is voor de bestrijding van terrorisme en ernstige vormen van criminaliteit, in verband met het betrokken vervoer. Het Hof verklaart verschillende bestreden bepalingen (oprichting van de gegevensbank, pre-screening, bewaartermijn van de gegevens) geldig, met voorbehouden van interpretatie. Het Hof vernietigt andere maatregelen, zoals de mogelijkheid voor de procureur des Konings en voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om toegang te krijgen tot de gegevens. In afwachting van een optreden van de wetgever is de Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd om een dergelijke toegang toe te staan. Het Hof vernietigt ook de bepalingen die de verwerking van de API-gegevens (« Advanced Passenger Information »-gegevens) in één enkele databank met de PNR-gegevens regelen.

Persbericht van 12 oktober 2023

Arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 oktober 2023

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming