Wat zegt het regeerakkoord over het overheidsopdrachtenrecht? (Lydian)

Auteur: Jens Debièvre (Lydian)

Publicatiedatum: 01/10/2020

Na lang wachten heeft ons land een nieuwe federale regering. Wat heeft de formatienota te zeggen over de overheidsopdrachten?

1. Er komt een interfederaal relance- en transitieplan, dat een investeringsplan omvat in strategische sectoren, waaronder energie, digitalisering en mobiliteit(sinfrastructuur).

De formatienota geeft aan dat de federale overheid hierbij in hoge mate afhankelijk zal zijn van overheidsopdrachten. Er bestaat de intentie de plaatsingsprocedures transparanter, groener en socialer en effectiever te maken. Dit laatste zou lukken door de verhaalsmogelijkheden (en de vertraging die ze veroorzaken) aan te pakken. De regelgeving inzake overheidsopdracht zal in het licht van deze voornemens worden geëvalueerd en aangepast.

Wat de overheidsinvesteringen betreft, wordt de nadruk gelegd op PPS- en EPC-contracten om de energietransitie te financieren. Hierbij wordt ook gekeken naar het ‘mobiliseren’ van nucleaire voorzieningen (met aftrek van de gelden nodig voor ontmanteling van kerncentrales). Bedoeling is privé-investeerders een lange termijnvisie aan te reiken, eventueel ondersteund met fiscale waarborgen. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal een transitiefonds oprichten om institutionele investeerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen, maar ook regionale investeringsmaatschappijen te groeperen om tezamen zgn. cruciale ondernemingen te ondersteunen, o.a. in de energiesector maar ook in de digitale economie en in de gezondheidssector. In de marge hiervan zouden alle participaties van de federale staat worden ondergebracht in de FPIM.

2. Er wordt gemikt op het ondersteunen van ondernemingen en ondernemers.

Wat betreft de toegang tot overheidsopdrachten, wordt (verder) ingezet op de toegankelijkheid voor KMO’s, bv. via het voorzien van ethische, sociale en milieuvoorwaarden en het verlagen van de administratieve lasten van deelname. Daarnaast is er een focus op O&O opdrachten in de strijd tegen klimaatverandering of in het kader van de digitalisering van overheid en economie. Ook de strijd tegen sociale dumping (cf. art. 12 e.v. KB Uitvoering van 14/1/2013) wordt doorgezet.

3. Er wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening vanwege de overheid.

E-Government moet de administratieve last verlagen (cf. EU Verordening Single Digital Gateway). M.b.t. de overheidscontracten wordt gedacht aan zgn. smart contracts, weliswaar binnen het kader van de huidige regelgeving inzake overheidsopdrachten. Ook wordt binnen de federale overheid gestreefd naar volledige digitale facturatie, om zo betalingsachterstand weg te werken. De Regie der Gebouwen moet worden omgevormd tot een overheidsvastgoedbedrijf, conform de aanbevelingen van het Rekenhof, incl. een waardering van het totale overheidspatrimonium (!). Bovendien zal er een audit plaatsvinden op alle lopende (federale) DBFM-contracten.

Hieraan kan worden toegevoegd dat het niet ui te sluiten valt dat tijdens de komende legislatuur de regelgeving inzake overheidsopdrachten zal in overeenstemming moeten worden gebracht met een nieuwe generatie overheidsopdrachtenrichtlijnen (ter vervanging van de generatie 2014).

Er dient zich dus geen revolutie aan in het overheidsopdrachtenrecht, maar er zullen door de komende regering wel duidelijke accenten worden gelegd o.g.v. de hier besproken formatienota.

Lees hier het originele artikel