Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid tot het toekennen van voorschotten aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten. Ministerraad keurt ontwerp van KB goed (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Als reactie op de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, keurde de ministerraad op 14 oktober 2022 een ontwerp van koninklijk besluit goed op grond waarvan voorschotten kunnen worden toegekend aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten.

In principe kunnen aanbestedende overheden slechts in een beperkt aantal gevallen voorschotten toekennen, maar het ontwerp van koninklijk besluit voorziet nu in een tijdelijke mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om een voorschot toe te kennen buiten de gevallen zoals voorzien in de huidige regelgeving.

Concreet kan de aanbestedende overheid een voorschot van maximum 20% van de initiële waarde van de opdracht toekennen en dit zowel voor nog te lanceren opdrachten, als voor reeds geplaatste opdrachten. De mogelijkheid om een voorschot toe te kennen geldt evenwel niet wanneer de uitvoeringstermijn van de opdracht korter is dan twee maanden. Bovendien betreft het slechts een tijdelijke maatregel die enkel van toepassing is op opdrachten die gelanceerd worden tot het eind van 2023.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt momenteel ter advies voorgelegd aan de Raad van State. We houden u op de hoogte van het verdere verloop!

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding