Overheidsopdrachten
anno 2022

Webinar on demand

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Overheidsopdrachten:
10 knelpunten onder de loep

Webinar on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Webinar on demand

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

3 Webinars on demand

Niet vermelden van beroepsmogelijkheid impliceert niet steeds verlenging van termijn bij overheidsopdrachten! (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Wanneer een aanbestedende overheid een beslissing in het kader van een overheidsopdracht neemt (bijvoorbeeld een selectiebeslissing, een (niet-)gunningsbeslissing, een beslissing tot heraanbesteding, …), moeten ook de beroepsmogelijkheden worden meegedeeld aan de kandidaat/inschrijver op grond van de rechtsbeschermingswetgeving.

Deze wetgeving voorziet ook in een sanctie wanneer wordt nagelaten deze beroepsmogelijkheden te vermelden: zo zal de termijn om vernietigingsberoep in te stellen pas aanvangen 4 maanden nadat de gemotiveerde beslissing is meegedeeld aan de kandidaat/inschrijver.

In een arrest van 10 februari 2022 oordeelde de Raad van State dat deze verlenging weliswaar enkel geldt voor vernietigingsberoepen en niet voor schorsingsberoepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Meer concreet betekent dit dat een schorsingsvordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid steeds binnen een termijn van 15 dagen vanaf de mededeling van de beslissing zal moeten worden ingediend, ook al werden de beroepsmogelijkheden niet vermeld.

Een gewaarschuwd inschrijver telt dus voor twee: hou geen rekening met de eventuele onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aanbestedende overheid en stel steeds tijdig – dit is binnen de 15 dagen – uw schorsingsvordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid in!

Bron: Crivits & Persyn