Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Insolventie van de advocaat

Webinar op 30 augustus

Summer Deal
‘De gerechtelijke reorganisatie’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Een uitvoerbare titel, en dan? (Belexa Advocaten)

Auteur: Belexa Advocaten

Het bekomen van een titel betekent niet onmiddellijk dat een procespartij of debiteur zomaar de handdoek in de ring gooit of vrijwillig overgaat tot betaling. Vaak dringt een gedwongen tenuitvoerlegging zich op en dat kan diverse vormen aannemen. Naar aanleiding van de nieuwe drempels voor het loonbeslag die sinds 1 januari 2022 van kracht zijn, willen we u even kort over deze executiemaatregel informeren.

Niet alles is voor beslag vatbaar.

Overeenkomstig artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek mag er geen beslag worden gelegd op:

  • Goederen die de beslagene en zijn gezin een menswaardig bestaan moeten verzekeren zoals bed en beddengoed, kledij, een wasmachine en strijkijzer, verwarmingstoestellen, tafel en stoelen, huishoudgerei, een toestel om warme maaltijden te bereiden en een koelkast, gezelschapsdieren, speelgoed van de kinderen, …
  • Studieboeken en -materiaal
  • Goederen nodig voor de uitvoering van een beroep met een waarde tot € 2.500
  • Voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst
  • Levensmiddelen en brandstof nodig voor het gezin voor een maand
  • Een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand

Daarnaast is ook het loon en het vakantiegeld van uw debiteur niet integraal beslagbaar. De drempels voor loonoverdracht en loonbeslag worden telkens in december aangepast aan de consumptieprijsindex.

Loonoverdracht behelst een overeenkomst onder de vorm van een overdracht van schuldvordering waarbij een werknemer zijn schuldeiser vergoedt met het loon dat aan hem door zijn werkgever verschuldigd is. Loonbeslag is dan weer een bewarende of uitvoerende beslagmaatregel op het aan de debiteur toekomende loon.

Vanaf 1 januari 2022 kan er pas beslag worden gelegd op het nettomaandinkomen van een debiteur dat € 1.186 overstijgt. Het aandeel van het loon dat die som overstijgt maar niet hoger is dan € 1.274 is ten belope van 20% beslagbaar. Tussen € 1.274 en € 1.406 stijgt dat percentage tot 30% en vanaf € 1.406 tot € 1.538 tot 40%. Boven de € 1.538 netto per maand is het volledige loon voor beslag vatbaar.

Schematisch voorgesteld (met vergelijking tot 2021):

Aandeel dat voor beslag vatbaar is Nettomaandinkomen 2021 Nettomaandinkomen 2022
0% – onbeslagbaar Tot 1.149 Tot 1.186
20% 1.149,01 – 1.235 1.186,01-1.274
30% 1.235,01 – 1.362 1.274,01-1.406
40% 1.362,01 – 1.490 1.406,01-1.538
100% Meer dan 1.490 Meer dan 1.538

Deze bedragen worden bovendien met € 73 verhoogd per kind ten laste.

Naast het loonbeslag zijn er uiteraard nog andere executiemogelijkheden die sneller tot recuperatie kunnen leiden. Steeds wordt door ons kantoor nagegaan hoe het vermogen van de debiteur eruitziet en op welke manier we zo snel als mogelijk integrale betaling kunnen bekomen. Vaak, in zoverre de toepassingsvoorwaarden daarvoor voldaan zijn, nemen we voorafgaand of tijdens een procedure bewarende maatregelen om later de uitvoering vlotter te doen verlopen.

Bron: Belexa Advocaten