Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

Cryptomunten: recente ontwikkelingen

Webinar op 20 mei 2022

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht

Webinar op 16 juni 2022

Praktische tips voor een efficiënte aanpak van wanbetalers! (Reyns Advocaten)

Auteur: Nils Verschaeren (Reyns Advocaten)

Het succes van een onderneming valt en staat met haar financiële gezondheidstoestand, en is grotendeels afhankelijk van de mate waarin zij door haar klanten betaald wordt. Openstaande klantenvorderingen dienen tijdig en kordaat opgevolgd te worden. Onderschat het belang van efficiënt optreden tegen wanbetalers niet !

Een goed invorderingsbeleid kan opgedeeld worden in drie fasen: de preventieve fase, de curatieve fase en de faillissementsfase. In deze nieuwsbrief doorlopen wij met u deze fasen en geven wij praktische tips om op een efficiënte wijze wanbetaling tegen te gaan.


De preventieve fase : wanbetalers voorkomen

De efficiëntste maatregelen om wanbetaling te voorkomen situeren zich in de preventieve fase. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen kan u zich als ondernemer beter op voorhand tegen wanbetalers wapenen. Op deze manier vermijdt u nutteloze kosten en energie.

Een eerste praktische tip volgt uit het “know your customer” principe : win informatie in over de vermogenstoestand van een klant alvorens u een overeenkomst afsluit. Hiertoe bestaan diverse mogelijkheden :

  • Publiek toegankelijke data zoals jaarrekeningen en publicaties in het Belgisch Staatsblad geven een eerste indicatie. Deze data is echter vaak verouderd en biedt u slechts een zeer beperkte kijk op de onderneming.

  • Naast de publieke en private (betalende) databanken kan u uiteraard ook een advocaat contacteren. Belgische advocaten hebben toegang tot de centrale voor beslagberichten en kunnen via de gerechtsdeurwaarder een volledig beeld krijgen op het vermogen van de klant. Wij interpreteren deze actuele en gedetailleerde data en zetten deze om in een toegankelijk advies. Vervolgens kan u als geïnformeerde ondernemer beslissen om al dan niet met de klant te contracteren.

Ook bij het sluiten van overeenkomsten kan u als ondernemer de nodige preventieve maatregelen nemen. Middels op maat gemaakte overeenkomsten en algemene voorwaarden kan u zich maximaal indekken tegen de nadelige gevolgen van wanbetalers.

Wij denken onder meer aan recht tot het vragen van voorschotten, persoonlijke borgstellingen, strafbedingen bij laattijdige betaling of het correct implementeren van een tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud.


De curatieve fase : optreden tegen wanbetalers

Niettegenstaande u aandacht heeft besteed aan deze preventieve maatregelen, kan u nog steeds met een wanbetaler geconfronteerd worden. Wij vertrekken in onze invorderingsprocedure vanuit het credo “Wie het hardst roept krijgt zijn centen!”. 30 jaar ervaring leert ons immers dat hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe kleiner de kans op recuperatie.

Een goede interne opvolging van debiteuren bestaat uit het tijdig versturen van schriftelijke rappels en ingebrekestellingen. Indien de debiteur niet reageert noch vrijwillig overgaat tot betaling, kan u de openstaande facturen best aan een advocaat ter invordering overmaken.

Indien u zelf al talloze vruchteloze aanmaningen heeft verstuurd, geven wij er de voorkeur aan om per direct opdracht tot dagvaarding aan de gerechtsdeurwaarder over te maken, teneinde de druk te verhogen. Voor de rechtbank zal op redelijk korte termijn een vonnis in betaling bekomen kunnen worden. Vervolgens kan dit door de gerechtsdeurwaarder lastens uw debiteur uitgevoerd worden.

Ook de mogelijkheid tot aanvullende bewarende maatregelen – zoals beslag op een bankrekening, een rechtstreekse vordering of de opschorting van verdere contractuele prestaties – moet onderzocht worden.

Ten aanzien van insolvabele debiteuren kan zelfs per direct – bij wijze van ultimum remedium – het faillissement aangevraagd worden.


De faillissementsfase

Voor ondernemingen is het faillissement van een debiteur veelal een reden om het invorderingstraject stop te zetten. Een faillissement betekent echter niet noodzakelijk dat uw factuur niet gerecupereerd kan worden. Als schuldeiser van de gefailleerde kan u namelijk een aangifte van schuldvordering indienen via het online register voor de solvabiliteit REGSOL.

De curator, die belast is met het beheer van het faillissement, zal de activa van de gefailleerde onderneming ten gelde maken en vervolgens de opbrengsten onder de schuldeisers verdelen. Deze verdeling verloopt volgens de wettelijke regels van voorrang, hetgeen leidt tot een ongelijke verdeling tussen de schuldeisers. Een goede kennis van de voorrangregels is dus essentieel.

Een schuldvordering ten aanzien van een gefailleerde mag u dus niet zomaar afschrijven. Wij kunnen namens uw onderneming een aangifte van schuldvordering indienen, waarbij wij rekening houden met de eventuele voorrechten of zekerheden.

Bron: Reyns Advocaten