Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

De factuur – De impact van het nieuwe bewijsrecht

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten

Webinar on demand

Contracten anno 2021

Webinar on demand

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe)

Publicatiedatum: 04/08/2021

Zie hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen over het consumentenrecht.

Arrest in zaak C-65/20 KRONE – verlag

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB 1985, L 210, blz. 29), zoals gewijzigd bij richtlijn 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999, gelezen in het licht van artikel 1 en artikel 6 daarvan

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen VI, een Oostenrijks staatsburger, en KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, een in Oostenrijk gevestigd persbedrijf, over een vordering van VI tot betaling van schadevergoeding wegens lichamelijk letsel als gevolg van de opvolging van een onjuist gezondheidsadvies dat is gepubliceerd in een door dit bedrijf uitgegeven krant.

Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 2 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zoals gewijzigd bij richtlijn 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999, gelezen in het licht van artikel 1 en artikel 6 van deze richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 1999/34, moet aldus worden uitgelegd dat een exemplaar van een gedrukte krant die een paramedisch onderwerp behandelt en daarbij een onjuist gezondheidsadvies geeft over het gebruik van een plant, waardoor de gezondheid van een lezer die dit advies heeft opgevolgd schade heeft geleden, geen „gebrekkig product” is in de zin van die bepalingen.

Beschikking in zaak C-594/20 Kuluttaja-asiamies

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 21 van richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten.

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Kuluttaja-asiamies (ombudsman voor consumenten, Finland) (hierna: „ombudsman”) en MiGame Oy, een in Finland gevestigde vennootschap, over de inhoud van voor klanten van deze vennootschap bestemd communicatiemateriaal waarin voor consumenten die reeds een overeenkomst met die vennootschap hebben gesloten, een klantenservicenummer wordt weergegeven waarvoor een hoger tarief dan het basistarief geldt.

Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 21, eerste alinea, van richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een handelaar, naast een telefoonnummer waarvoor niet meer dan het basistarief in rekening wordt gebracht, zijn klanten een telefoonnummer ter beschikking stelt waarvoor een hoger tarief dan dat basistarief geldt en dat mogelijkerwijs zal worden gebruikt door consumenten die met die handelaar een overeenkomst hebben gesloten.

Lees hier het originele artikel