Overbruggingsrecht: Mijn handelszaak is gesloten. Mag ik wel nog factureren? (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet

Publicatiedatum: 27/03/2020

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering van 1.291,69 EUR per maand als u zelfstandige bent zonder kinderlast en 1.614,10 EUR voor als u zelfstandige bent met kinderlast. U vraagt het aan bij uw sociale verzekeringskas.

Het overbruggingsrecht komt toe aan de zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid. U heeft dan recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt daarbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

Iedereen die niet verplicht moet onderbreken, maar zich omwille van de coronaperikelen genoodzaakt ziet om de zelfstandige activiteit volledig te onderbreken, heeft ook recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Voorwaarde is dat zij in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn.

Bijkomende voorwaarde is dat u als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België en geen ander vervangingsinkomen geniet.

Maakt u nog aanspraak op het overbruggingsrecht als u factureert in de maanden maart en april?

Behalve de hierboven vermelde voorwaarden, stelt de wet geen andere vereisten om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten.

De belangrijkste voorwaarde is dus het “onderbreken van de activiteit”.

Ons inziens, en volgens de huidige inzichten, staat het voeren van uw administratie en, daaraan gekoppeld, het factureren naar aanleiding van reeds geleverde prestaties, of op basis van contractuele afspraken, daaraan niet in de weg, voor zover uw zelfstandige activiteit daadwerkelijk onderbroken is. Het “onderbreken van de activiteit” staat m.a.w., volgens onze interpretatie, niet gelijk aan “geen inkomsten hebben”.

Een aannemer die de laatste week van maart en gedurende de maand april geen werken kan verrichten omdat hij bijv. geen grondstoffen kan aankopen, zal in april wel de reeds uitgevoerde werken kunnen factureren.

Mag ik een alternatieve business ontwikkelen tijdens de onderbreking?

Ook hier moet worden verwezen naar het essentiële criterium, met name de (al dan niet verplichte) onderbreking van de activiteit.

Indien de onderbreking van uw activiteit verplicht is, maakt u ook aanspraak op het overbruggingsrecht indien het gaat om een gedeeltelijke onderbreking. Hier zal er dus geen probleem zijn om een alternatieve activiteit op te starten naar aanleiding van de sluiting.

Indien de onderbreking voortvloeit uit de gevolgen van de coronacrisis, maar niet van overheidswege verplicht is, moet ze volledig zijn gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht. De interpretatie is hier minder duidelijk. Aangezien een volledige onderbreking in dit geval noodzakelijk is, gaan wij ervan uit dat u tijdens die onderbreking enkel een activiteit mag ontwikkelen die anders is dan diegene die is stopgezet. Anderzijds behoudt u het volledige recht op het overbruggingsrecht indien de onderbreking minstens 7 kalenderdagen loopt. Tijdens de andere dagen, waar er geen onderbreking is, kan u uiteraard uw activiteit ten volle uitoefenen.

Zelfstandige in bijberoep – Starter?

Ook als u zelfstandige in bijberoep bent, komt u in aanmerking voor het overbruggingsrecht, indien u voorlopige bijdragen verschuldigd bent die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Daarnaast geldt deze maatregel ook als u een startende zelfstandige bent,  of zelfstandige die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald heeft.

Vereiste is wel dat  u als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België, en u niet van een vervangingsinkomen geniet.

Lees hier het originele artikel