Minnelijke invordering schulden consument: wetsvoorstel tot wijziging wet 20/12/2002 teneinde misbruiken tegen te gaan goedgekeurd in Commissie Economie op 04/12/2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 09/12/2019

Doelstelling

De doelstelling van dit wetsvoorstel bestaat erin de onevenredige verhoging van de schuld tegen te gaan die vaak volgt uit een laattijdige betaling van een factuur.

1. Het is van belang voor de consument dat hij van in het begin precies kan weten aan welke kosten hij zich blootstelt, wanneer hij een factuur niet tijdig zou betalen. Daarom wordt vereist dat de contractuele bedingen, waarvan de consument kennis moet hebben kunnen nemen voor de contractsluiting, deze kosten precies vermelden.

De aangerekende kost mag de werkelijke kostprijs niet overschrijden van de handeling die wordt gesteld als gevolg van een niet tijdige betaling van de factuur. Voor het totaal van de eventuele kosten voor de minnelijke invordering geldt een maximum dat afhankelijk is van het bedrag van de hoofdsom. Enkel wanneer de factuur op een beperkt bedrag slaat (tot 270 euro), is er geen procentuele regel van toepassing: de totale som van invorderingskosten mag dan niet hoger liggen dan 40 euro.

2. Daarnaast wordt voorzien in een voldoende lange betalingstermijn die aansluit bij de normale inkomenscyclus van de consument en in een plafonnering van de kosten die worden aangerekend bij laattijdigheid. De consument die in gebreke blijft, moet gedegen worden ingelicht en snel informatie krijgen over de mogelijkheden om zich te laten bijstaan, wanneer hij zich in structurele betalingsmoeilijkheden bevindt.

3. Tot slot wordt ook de wet over de minnelijke invordering van schulden van de consument aangepast. De wijziging van artikel 2 van de wet van 20 december 2002 maakt haar artikelen 9 t.e.m. 13 van toepassing op gerechtsdeurwaarders en advocaten. Dientengevolge zal een vordering tot staking tegen hen kunnen worden ingesteld, wanneer ze de regels van de wet die op hen van toepassing zijn, niet naleven en de voortzetting of herhaling van de inbreuk waarschijnlijk is. Op grond van de artikelen 10, 11 en 12 van de wet zullen zij in de toekomst, zoals andere ondernemingen die aan minnelijke invordering van schulden van de consument doen, onder het toezicht vallen van de Economische Inspectie. Wanneer de Inspectie inbreuken heeft vastgesteld, zal hen de betaling van een transactionele geldsom kunnen worden voorgesteld. Er is geen reden waarom zij verder zouden moeten ontsnappen aan dit toezicht, dat heeft bewezen effectief te zijn ten aanzien van andere ondernemingen die een activiteit van minnelijke invordering hebben.

Lees hier het in de Commissie goedgekeurd wetsvoorstel

Studiedag ’Structurele schuldproblemen: capita selecta’ op vrijdag 16 oktober 2020 in Gent

Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.

In de eerste plaats lijdt het geen twijfel dat het aangaan van consumentenkredieten een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van financiële moeilijkheden, zodat het item over de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument hier zeker niet mag ontbreken.

Vervolgens wordt in het kader van de collectieve schuldenregeling aandacht besteed aan het specifieke item beëindiging en herroeping en wordt ook recente relevante rechtspraak besproken.

Als afsluiter zal de verkoop van goederen van een onbekwame aan bod komen, een onderwerp dat praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter wordt geanalyseerd en waarbij er wordt gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn.

Elke deelnemer aan de studiedag krijgt het boek Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen (auteur Koenraad De Greve, tevens spreker op de studiedag) ter waarde van €78.

Sprekers

  • Prof. dr. Johan Vannerom, Advocaat-vennoot Vannerom + partners, Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Senior Affiliated Researcher, KU Leuven
  • Prof. dr. Bertel De Groote, Hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent
  • Dhr. Koenraad De Greve, Vrederechter 1ste kanton Gent

Meer informatie