Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar op 25 oktober 2022

 

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar op 6 oktober 2022

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

Webinar op 25 november 2022

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

Mailing naar ex-klant: de GBA seponeert klacht (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Context

Het voorwerp van de klacht betreft de ontvangst van ongewenste reclame.

De klager heeft zijn recht van bezwaar uitgeoefend ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, alsook verzocht om inzage in de hem betreffende verwerkte persoonsgegevens. De klager gaf aan hierbij inzonderheid te willen vernemen welke wettelijke basis aan de grondslag ligt van de verwerking van zijn persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke reageerde hierop binnen de wettelijke termijn van 30 dagen door niet alleen te bevestigen dat de klager voortaan geen marketing informatie meer zou ontvangen, alsook een overzicht te bieden van de verwerkte gegevens met telkens de aanduiding van de rechtsgrond. De klager stelt dat de verwerkingsverantwoordelijke zich niet kan beroepen op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking van zijn e-mailadres voor marketingactiviteiten, vermits de verwerkingsverantwoordelijke enkel over zijn gegevens beschikt als voormalige klant, doch niet als huidige klant.

Beslissing

De klager heeft zijn abonnement pas opgezegd in 2019, terwijl de feiten dateren van 2021, en dus kan a contrario worden gesteld dat de klager zich als voormalige klant er redelijkerwijs wel aan kon verwachten dat zijn gegevens nog voor direct marketing zouden worden gebruikt. Bovendien heeft de verwerkingsverantwoordelijke aan de klager bevestigd dat de gegevens van voormalige klanten na stopzetting van het contract enkel nog voor een maximumperiode van 2 jaar worden verwerkt voor marketingactiviteiten. De klager geeft zelf aan een voormalige klant te zijn van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat deze de gegevens van de klager kan gebruiken voor reclamedoeleinden, zoals in casu voor de lancering en aanbieding van een nieuw digitaal merk dat onder het beheer valt van de verwerkingsverantwoordelijke, ook al heeft de klager nooit gebruik gemaakt van het nieuwe telecommerk.

Daartegenover staat wel dat de verwerkingsverantwoordelijke gevolg dient te geven aan het bezwaar dat door de betrokkene te allen tijde kan worden gemaakt tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, zonder dat de betrokkene daartoe enige motivering dient te geven (artikel 21.2 AVG en artikel 21.3 AVG). De verwerkingsverantwoordelijke heeft binnen de termijn van een maand na ontvangst van het verzoek van de klager (artikel 12.3 AVG) om geen direct marketing berichten meer te ontvangen, daaraan gevolg gegeven door de bevestiging van de verwijdering van de persoonsgegevens van de klager.

De Geschillenkamer besluit dat de verwerkingsverantwoordelijke geen inbreuk heeft begaan op artikel 6.1 AVG. Bovendien heeft de verwerkingsverantwoordelijke binnen de wettelijke termijn van een maand passend gevolg gegeven aan het verzoek van de klager doordat hem de gevraagde informatie werd verstrekt, alsook zijn e-mailadres niet langer wordt gebruikt voor direct marketing doeleinden, zodat er dan ook geen inbreuk werd gepleegd op artikel 12.3 AVG juncto artikel 15 AVG en artikel 21.2 en 21.3 AVG.

Lees hier de Beslissing 117/2022 van 26 juli 2022