Hervorming ondernemingsrecht goedgekeurd door ministerraad op 1 december 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/12/2017

Het voorontwerp van wet heeft als doel het ondernemingsrecht te moderniseren door de invoering van een algemeen ondernemingsbegrip, dat van toepassing zal zijn op een groot deel van de economische wetgeving.

Het voorontwerp bevat volgende krachtlijnen:

1. Het verdwijnen van de ‘handelaar’ en van het Wetboek van Koophandel.

Het voorontwerp liquideert de handelaar: het handelsbewijsrecht wordt een ondernemingsbewijsrecht en verhuist naar het burgerlijk wetboek (ter info: een grondige hervorming van het bewijsrecht is op komst). De Rechtbank van Koophandel wordt de Ondernemingsrechtbank, bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen, en de rechters in handelszaken worden logischerwijze rechters in ondernemingszaken. Dit heeft het gevolg dat geschillen inzake marktpraktijken van vrije beroepen of inzake de verkoop van aandelen voor de Ondernemingsrechtbank zullen komen.

2. Een nieuw formeel ondernemingsbegrip.

Een nieuw formeel ondernemingsbegrip wordt het basis-ondernemingsbegrip en als onderneming zullen gelden:

  • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent (dus ook beoefenaars van een vrij beroep);
  • iedere rechtspersoon, dus VZW’s en stichtingen (met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op een markt en de staat en haar gedecentraliseerde entiteiten);
  • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij ze geen winstuitkering doet of beoogt te doen. Dus wél maatschappen en andere vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, maar niét de ‘feitelijke verenigingen’.

Voor een uitgebreide commentaar: lees het artikel ‘Ontwerp nieuw ondernemingsrecht goedgekeurd door Ministerraad. RIP handelsrecht’ van Corporate Finance Lab.