Consumentenrecht
anno 2022

Webinar op 27 januari 2022

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening
van A tot Z

Studiedag op vrijdag 22 oktober te Gent

50 jaar Wet Breyne

Webinar op 21 oktober 2021

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Handelshuur: verlies huurvermindering bij opzegging door huurder is nietig. Cassatie-arrest van 9 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: Legalnews.be

Publicatiedatum: 05/10/2019

Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 9 september 2019, waarbij beslist werd dat een contractuele clausule die voorziet in het verlies van genoten huurvermindering in geval van opzegging van de handelshuurovereenkomst door de huurder nietig is !

“De door artikel 3, derde lid, Handelshuurwet bepaalde voorziene mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging van de huur door de huurder bij het einde van elke driejarige periode, is een dwingende wetsbepaling, die tot bijkomende bescherming strekt van de huurder en waarvan partijen niet mogen afwijken door een andersluidend beding.

Het beding dat voorziet in het verlies van een contractueel bedongen voordeel voor het geval de huurder van deze mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging gebruik maakt (in casu het verlies van het voordeel van genoten huurverminderingen), houdt dergelijke verboden afwijking in en is derhalve nietig.”

Lees hier het arrest van 9 september 2019