Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Algemene voorwaarden
anno 2023:
20 problematische standaardclausules

Webinar op 23 maart 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar on demand

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

Handelsagentuur: wie? wat? hoe? (Peterfreund & Associates)

Auteur: Daniel Peterfreund (Peterfreund & Associates) 

Wat is een handelsagentuur?

De handelsagent bevindt zich tussen de opdrachtgever, de zogenaamde principaal, en anderzijds de klant.

In de wet is er tegenwoordig geen sprake meer van een definitie van de handelsagentuurovereenkomst.

Dit was vroeger wel het geval.

De vroegere handelsagentuurovereenkomst gaf de volgende definitie:

“Een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal”.

Wettelijke regeling:

De handelsagentuur wet werd ondertussen opgeheven.

De wettelijke regeling inzake handelsagentuur is thans opgenomen in het wetboek economisch recht, meer bepaald in boek X titel 1.

Krachtlijnen:

Volgens het wetboek economisch recht (hierna WER) kan een handelsagentuurovereenkomst zowel voor bepaald of voor onbepaalde tijd afgesloten worden.

Er is geen wettelijke verplichting om een handelsagentuurovereenkomst schriftelijk vast  te leggen.

De wet voorziet in artikel X.2 dat de agentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten wordt wanneer ze niet op schrift is gesteld.

Desalniettemin bepaalt artikel X.3 dat elke partij van de andere partij een ondertekend stuk dient te kunnen verkrijgen dat de inhoud van de agentuurovereenkomst bevat met inbegrip van latere wijzigingen.

Vergoeding van de handelsagent:

De vergoeding van de handelsagent bestaat, zoals bepaalt in artikel X.7 ofwel uit commissies ofwel deels uit een vast bedrag en deels uit commissies.

De wet regelt verder tal van aspecten in de relatie tussen de handelsagent enerzijds en de principaal anderzijds.

De Belgische wettelijke regeling is gebaseerd op een Europese richtlijn.

Opgelet; de precontractuele fase:

Hoewel strikt genomen de handelsagentuurovereenkomst niet schriftelijk moet worden afgesloten, voorziet het WER in verschillende verplichtingen in de zogenaamde precontractuele fase.

Dit betreft de fase voorafgaandelijk aan het ondertekenen van een formele overeenkomst.

Zo bepaalt artikel X.27 dat de principaal minstens één maand voor het sluiten van de commerciële overeenkomst het ontwerp van de overeenkomst evenals een afzonderlijk document met een heel aantal gegevens moet overmaken aan de kandidaat handelsagent.

Indien dit niet gebeurt, loopt de principaal het risico dat de handelsagent de nietigheid van de overeenkomst kan inroepen.

Het is dan ook van het grootste belang dat zowel de principaal als de handelsagent zich laten bijstaan door een advocaat handelsagentuur.

Een advocaat handelsagentuur zal ervoor zorgen dat de overeenkomst voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.

Einde van de overeenkomst:

De grootste discussies in het kader van de handelsagentuurovereenkomst hebben betrekking op de beëindiging van de overeenkomst enerzijds en de vergoedingen waarop de handelsagent aanspraak kan maken bij de beëindiging.

Ook dit is strikt wettelijk geregeld.

Met name verwijzen wij naar artikelen X.16 tot en met X.19 WER.

In deze artikelen worden zowel de modaliteiten van eventuele opzeg besproken alsook de vergoedingen waarop een handelsagent aanspraak kan maken bij de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst.

Bron: Peterfreund & Associates