Het Verdrag van Singapore: het ontbrekende puzzelstuk in internationale bemiddeling (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law)

Publicatiedatum: 02/10/2020

Op 12 september 2020 trad het verdrag van Singapore inzake bemiddeling in werking. Het verdrag, dat tot stand is gekomen in de schoot van de Verenigde Naties, heeft een grote waarde voor het afhandelen van internationale handelsgeschillen. Het voorziet namelijk in een langverwacht juridisch kader dat het mogelijk maakt om gemaakte afspraken die voortvloeien uit internationale commerciële bemiddeling af te dwingen.

In deze nieuwsbrief licht Adhemar.law u het nieuwe verdrag van Singapore toe.

*****

Op 7 augustus 2019 vond in Singapore een ondertekeningsceremonie plaats ter ere van het ‘verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale schikkingsovereenkomsten die voortvloeien uit bemiddeling’. Op deze ceremonie plaatsten de vertegenwoordigers van 46 landen, waaronder de grootste wereldeconomieën, hun handtekening onder dit verdrag. Op dit moment hebben niet minder dan 53 landen het verdrag reeds ondertekend.

Ondertussen is het verdrag op 12 september 2020  in werking getreden.

Het mag dan ook niet verwonderen dat dit verdrag veel belangstelling wekt. De doelstelling ervan is immers om de internationale handel te vergemakkelijken door bemiddeling te promoten als een efficiënte methode om grensoverschrijdende handelsgeschillen te beslechten.

Door in een kader te voorzien waarbinnen akkoorden die door bemiddeling zijn tot stand gekomen kunnen worden ingeroepen én afgedwongen, zullen de partijen bij het handelsgeschil potentieel kunnen genieten van aanzienlijke voordelen. De preambule van het verdrag spreekt bijvoorbeeld over “het verminderen van het aantal gevallen waarin een geschil leidt tot de beëindiging van een commerciële relatie”. Het staat immers vast dat wanneer partijen bij een geschil overgaan tot bemiddeling, zij meer geneigd zijn om de gemaakte afspraken na te leven, dan wanneer er hen een oplossing wordt opgelegd door een derde (zoals bv. een rechter).

Toepassingsvoorwaarden

Wanneer we naar de tekst van het verdrag zelf kijken, lezen we in het eerste artikel dat het verdrag van toepassing is op geschreven overeenkomsten die het resultaat zijn van bemiddeling, en die als doel hebben om een internationaal handelsgeschil op te lossen. Het schriftelijk karakter, het internationaal karakter, het voorwerp (lees: handelsgeschillen) en bemiddeling zijn met andere woorden wezenskenmerken opdat het verdrag toepassing kan vinden. Deze voorwaarden lichten wij hieronder kort toe.

De overeenkomst moet in de eerste plaats ‘schriftelijk’ zijn. Ook elektronische teksten kunnen ‘schriftelijk’ zijn.

Ten tweede moet het gaan om een bemiddeling met een internationaal karakter.

Vervolgens moeten de overeenkomsten betrekking hebben op handelsgeschillen.  Overeenkomsten betreffende onder meer het familie-, erfenis- of arbeidsrecht vallen dus buiten het toepassingsgebied van het verdrag.

Ten slotte is het verdrag enkel van toepassing op overeenkomsten die voortvloeien uit bemiddeling. Wat bemiddeling precies is, wordt zeer ruim omschreven door het verdrag. De traditionele elementen, zoals het vrijwillig karakter en de tussenkomst van een neutrale derde, worden wel hernomen.

Gevolgen

Wanneer partijen bij een internationaal handelsgeschil hun geschil beëindigen door middel van een bemiddelingsakkoord dat voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van het verdrag, dan zorgt het verdrag ervoor dat hun akkoord bindend is. Ook indien er achteraf een geschil zou ontstaan over een aangelegenheid die reeds afgehandeld was in het bemiddelingsakkoord, dan kan men het akkoord inroepen als bewijs.

*****

België heeft op dit moment het verdrag van Singapore nog niet ondertekend. De Europese Unie moet namelijk nog bepalen of de ondertekening van het verdrag op Europees niveau of op niveau van de lidstaten dient te gebeuren. De ondertekening van dit verdrag zal niet enkel dienen als katalysator voor het snel en efficiënt oplossen van internationale handelsgeschillen, maar ook als een sterk signaal voor een versterking van de rol van bemiddeling in het algemeen.

Lees hier het originele artikel