Bemiddeling: conflictoplossing met meerwaarde (Monard Law)

Auteur: Charlotte De Muynck (Monard Law)

Publicatiedatum: 18/03/2021

Onder invloed van de (nieuwe) bemiddelingswet, wordt thans ook vanuit de wetgever de boodschap gestuurd om zoveel mogelijk geschillen zelf te regelen en de rechtbanken te ontlasten. Magistraten, gerechtsdeurwaarders en advocaten kregen de opdracht om mee te werken aan het stimuleren van een minnelijke oplossing van geschillen.

1 Een palet aan keuze

Wanneer partijen geconfronteerd worden met een conflict, hebben zij een palet aan conflictoplossingsmethodes waaronder onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage en rechtbank.

Elke methode heeft zijn voor-en nadelen, afhankelijk van de relatie tussen partijen, de tijd waarbinnen een oplossing dient te worden gevonden, de wil van partijen om zelf de oplossing in de hand te hebben, de kosten die partijen (willen) dragen en het eindresultaat dat partijen beogen (o.a. uitvoerbare titel? Eigen oplossing? Snelle oplossing?)

2 Bemiddeling als volwaardig alternatief

Bemiddeling krijgt meer en meer het vertrouwen van de bedrijfswereld als volwaardig alternatief van geschillenoplossing. Dit komt onder meer door de professionalisering van het beroep van erkend bemiddelaar maar ook door de flexibiliteit die bemiddeling biedt in tijden van corona. Bemiddeling kan zowel fysiek als digitaal worden georganiseerd en 24/7, in overleg tussen de partijen en de bemiddelaar. Zo kunnen partijen snel inspelen op conflicten die een dringende oplossing vragen en houden zij deze oplossing zelf in de hand.  

3 Wat biedt bemiddeling als meerwaarde boven een onderhandeling?

Vooreerst wordt het traject van de bemiddeling begeleidt door een neutrale derde, de bemiddelaar. Deze organiseert de vergaderingen, heeft aandacht voor respectvolle communicatie tussen partijen, structureert het traject, zorgt dat alle belangen op tafel komen en dat de overeengekomen actiepunten worden opgevolgd.

Een bemiddeling kan in minnelijk overleg tussen partijen worden overeengekomen, maar kan ook worden opgelegd door de rechtbank. De rechter kan dit bevelen op verzoek van één partij of op eigen initiatief van de rechtbank, ook als niet alle partijen hiermee akkoord zijn. Het idee is om partijen rond de tafel te krijgen. Partijen kunnen niet worden verplicht een bemiddelde oplossing te vinden als zij dit niet willen; bemiddeling is een vrijwillig proces.

Belangrijk is ook dat bemiddeling uit zijn aard een vertrouwelijk karakter heeft, dat enkel kan worden opgeheven met schriftelijk akkoord van de partijen.

De grote troef van bemiddeling bestaat er echter in dat indien partijen tot een akkoord komen, dit akkoord kan worden gehomologeerd tot een uitvoerbare titel. Bemiddeling is op die manier een van de meest efficiënte manieren om tot een door partijen gedragen oplossing te komen.

4 Wat biedt bemiddeling als meerwaarde boven een procedure?

Om de bedrijfswereld te overtuigen van de meerwaarde van bemiddeling boven procedure, is het belangrijk te weten dat bemiddeling focust op een business solution, met oog voor de relatie tussen partijen, waarbij partijen samen een oplossing uitwerken en (indien mogelijk) business creëren. Op die manier kan worden gestreefd naar een win-win en kan aanzienlijk tijd en kosten worden bespaard vergeleken met een procedurele oplossing in de rechtbanken.

Lees hier het originele artikel