De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023

Raad van State schorst (opnieuw) toelating pop-up bar in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (Publius)

Auteur: Hanna Biebauw en Meindert Gees (Publius)

In een arrest van 4 mei 2023 (nr. 265.432) heeft de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van een besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Aalst tot toelating voor het organiseren van een in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen pop-up zomerbar geschorst.

De Raad oordeelt dat de stad op het eerste gezicht niet is nagegaan of de vergunde inrichting inpasbaar is in de gewestplanbestemming van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied:

‘Prima facie kunnen noch de verwerende partij, noch de tussenkomende partij er van overtuigen dat te dezen het hiervoor bedoelde onderzoek naar de impact van de vergunde pop-up op de verwezenlijking van de algemene bestemming van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is uitgevoerd.’

De Raad herhaalt dan ook haar stellingname uit het arrest van 27 juli 2022 (nr. 254.297) dat ook oordeelde dat iedere individuele overheidsbeslissing moet kunnen worden ingepast in de bestaande regelgeving, waaronder de bestemmingsvoorschriften.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Handel & Consument