Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Overheidsopdrachten
anno 2022
(Incl. Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 – 2022)

Studiedag op 2 december 2022

 

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Nieuwigheden rond het conformiteitsattest: wat kan u verwachten van de jaarlijks terugkerende GAS-boete? (adhemar.law)

Auteur: adhemar.law

Publicatiedatum: 24/08/2021

Op 3 augustus 2021 werd een nieuw decreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat een beperkte wijziging aanbrengt aan de Vlaamse Codex Wonen 2021.  Dit decreet laat meer in het bijzonder toe dat gemeenten jaarlijks GAS-boetes opleggen aan verhuurders die geen verplicht conformiteitsattest aanvragen.

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de impact van deze nieuwe regelgeving op verhuurders.

Het conformiteitsattest is reeds langer gekend. Verhuurders kunnen het attest aanvragen bij de gemeente om aan te tonen dat de huurwoning voldoet aan alle wettelijke kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidsnormen. Standaard is het conformiteitsattest geen verplicht document om een woning te kunnen verhuren en is het 10 jaar geldig.

In steeds meer gemeenten is het aanvragen van een conformiteitsattest vandaag wel verplicht en wordt de geldigheid ervan beperkt in de tijd.  Verhuurders die aan deze verplichting niet voldoen, konden tot voor kort slechts één keer worden beboet (maximaal EUR 350) via het gemeentelijke GAS-systeem. Sommige gemeenten voerden daarom een heffingssysteem in, maar dit was strikt juridisch gezien niet helemaal correct.

Met het nieuwe decreet wil men hier verandering in brengen door jaarlijks terugkerende GAS-boetes in het leven te roepen. Zolang een verhuurder (in gemeenten waar het conformiteitsattest bij verordening verplicht is gesteld) niet over het vereiste conformiteitsattest beschikt, zal men jaarlijks een GAS-boete van maximum 350 euro moeten betalen.

Het voorstel kwam er om de problematiek van huurwoningen die niet voldoen aan de veiligheids- en woonkwaliteitsvereisten aan de kaak te stellen. Door een conformiteitsattest hopen de lokale besturen de vooral kwetsbare huurders te beschermen en te voorzien in kwaliteitsvolle huurwoningen.  Tevens is het verplicht aanvragen van een dergelijk attest (mits bijhorende boete bij verzuim) ook een aansporing voor verhuurders om te waken over de kwaliteit van de huurwoning.

Deze nieuwe regelgeving doet uiteraard geen afbreuk aan de andere handhavingsinstrumenten uit de Vlaamse Codex Wonen 2021, zoals bijvoorbeeld de waarschuwingsprocedure of de ongeschikt- of onbewoonbaarheidsverklaring van een woning.

Om te besluiten kunnen we dan ook stellen dat de nieuwe regelgeving de controle op de kwaliteit van huurwoningen verder aanscherpt. Zonder verplicht conformiteitsattest riskeert een verhuurder nu ook een jaarlijkse GAS-boete van maximaal EUR 350 te moeten betalen.

Een verwittigd verhuurder is er twee waard!