Hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd (Eubelius)

Auteur: Vincent Sagaert (Eubelius)

Publicatiedatum: 07/06/2018

Vandaag is de Wet op de hervorming van het appartementsrecht in de Kamer goedgekeurd. De wet hervormt, en versoepelt, het appartementsrecht op belangrijke punten. De wetswijziging werd voorbereid door een ministeriële werkgroep, die werd voorgezeten door Vincent Sagaert, Of Counsel bij Eubelius, en Pascale Lecocq.

Enkele belangrijke wijzigingen betreffen (zonder volledigheid na te streven):

  • De mogelijkheid om over de afbraak en de heropbouw van het gebouw te stemmen met een 4/5 meerderheid indien de veiligheid of hygiëne van het gebouw in het gedrang is of renovatie disproportionele kosten met zich zou meebrengen. Er wordt in flankerende maatregelen voorzien ter bescherming van de mede-eigenaars die hiermee niet hebben toegestemd. Zij kunnen – indien de kostprijs van de werken de waarde van hun appartement te boven gaat – afstand doen van hun kavel tegen betaling van een vergoeding.
  • De (genuanceerde) invoering van het principe “de gebruiker betaalt”: enkel degene die bijdraagt aan de lasten in de gemene delen, mag meestemmen over de gemene delen. Dit biedt bijkomende compartimenteringsmogelijkheden voor vastgoedprojecten zonder dat men deelverenigingen moet oprichten.
  • De afslanking van de statuten, waardoor enkel nog de splitsing van het gebouw en de bijdrageverplichting in de statuten moet worden opgenomen. De overige bepalingen kunnen worden opgenomen in het reglement van interne orde, dat door de syndicus moet worden geactualiseerd.
  • De kwalificatie van exclusieve gebruiksrechten op gemene delen als erfdienstbaarheden, met de mogelijkheid om ze af te schaffen mits een 4/5 meerderheid en bijzondere motivering.
  • Diverse maatregelen die de invordering van de bijdragen moeten vergemakkelijken, zoals (1) een automatische bevoegdheid voor de syndicus om deze in rechte op te vorderen, (2) de toekenning van een voorrecht aan de vereniging voor mede-eigenaars, en (3) de wettelijke hoofdelijkheid tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker van een kavel.
  • De vermindering van de 3/4 meerderheid tot een 2/3 meerderheid.
  • Een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut om kabels en leidingen door de gemene delen van een appartementsgebouw aan te leggen.

Lees hier het originele artikel