“De Croo I” maakt jump-start met BTW regeling afbraak en heropbouw gebouwen (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Dewie Hajek (adhemar.law)

Publicatiedatum: 13/11/2020

624 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019 was er eindelijk terug een federale regering in België. Het nieuwe regeerakkoord beloofde een positieve impact te hebben op de bouwsector. Er werd immers aangekondigd dat de huidige btw-verlaging van 21% naar 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen mogelijk zou worden uitgebreid naar heel het Belgische grondgebied. Met de Programmawet Begrotingsopmaak 2021 van 30 oktober 2020 wordt deze belofte werkelijkheid.

In deze nieuwsbrief licht Adhemar.law u kort de bestaande regeling van de btw-verlaging voor de afbraak en heropbouw van gebouwen toe en gaan we dieper in op de belangrijkste toekomstige wijzigingen als gevolg van de Programmawet Begrotingsopmaak 2021.

*****

Als gevolg van de huidige coronacrisis hebben verschillende sectoren (waaronder de bouwsector) het financieel en economisch moeilijk. De huidige regering wenst dan ook een boost te geven aan de Belgische economie, waardoor het concurrentievermogen zal worden verhoogd. Eén van de maatregelen uit het regeerakkoord is om het bestaande verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van woningen (in het kader van sociaal woningbeleid) uit te breiden naar het hele Belgische grondgebied.

De bestaande regeling steunde op de drie volgende pijlers:

  • Het verlaagde btw-tarief van 6% is slechts van toepassing in 32 steden (waarvan het overzicht terug te vinden is op de website van FOD Financiën);

  • De werken moeten betrekking hebben op de afbraak van een gebouw dat gepaard gaat met de heropbouw van een ander gebouw;

  • Ten slotte moet dit heropgebouwde gebouw na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt als privéwoning.

De Programmawet Begrotingsopmaak 2021 van 30 oktober 2020 heeft een aantal nieuwigheden aan deze bestaande regeling toegevoegd.

In het kader van de nieuwe regeling zal het verlaagde btw-tarief niet enkel meer van toepassing zijn in de 32 steden opgenomen in de hierboven vermelde lijst, maar wel voor het hele Belgische grondgebied.

Ook aan de tweede en derde pijler wordt gesleuteld. De afbraak- en heropbouwwerken moeten volgens de nieuwe wet betrekking hebben op de enige woning die gedurende 5 jaar de eigen woning van de bouwheer of koper zal zijn. Bovendien mag de bewoonbare oppervlakte maximaal 200 m² beslaan.

De bestaande regeling wordt hierdoor tweevoudig ingeperkt. Ten eerste mag u, volgens de nieuwe regeling, geen eigenaar zijn van ander vastgoed. Hierdoor vallen tweede verblijven en investeringsvastgoed, die in de huidige regeling wel nog genieten van een btw-verlaging, uit de boot. Ten tweede wordt ook de bewoonbare oppervlakte ingeperkt. In de huidige regeling wordt geen uitspraak gedaan over de maximale toegestane grootte van het bestaande en her op te bouwen gebouw, terwijl dit bij de nieuwe regeling wel het geval zal zijn.

Er worden ten slotte ook een aantal versoepelingen ingeschreven in de programmawet. Het verlaagde tarief van 6% wordt in de nieuwe regeling ook van toepassing op de verkoop op plan door bouwpromotoren. Ook wanneer een woning gedurende 15 jaar ter beschikking wordt gesteld aan een sociaal verhuurkantoor geldt het verlaagde btw-tarief.

De nieuwe regeling zal slechts voor een beperkte duur van toepassing zijn, namelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Momenteel is het ontwerpbegrotingsplan overgemaakt aan de Europese Commissie. De Programmawet Begrotingsopmaak 2021 zelf is ook ingediend bij de Raad van State afdeling Wetgeving voor het verlenen van juridisch advies. Nadat de Raad van State haar advies heeft verleend zal de programmawet worden ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zodat de wet kan worden gestemd.

*****

De regering “De Croo I” is, ondanks de tweede corona-golf, onmiddellijk uit de startblokken geschoten door een nieuwe btw-regeling voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen goed te keuren. De regering hoopt met deze maatregel tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de bouwsector en een dreigende vermindering van de bouwactiviteit te vermijden.

Lees hier het originele artikel