COVID-19: Mogelijkheid tot televergaderen in het kader van Vlaams omgevings- en ruimtelijke ordeningsrecht verlengd t.e.m. 17 juli 2020 (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 02/06/2020

  • In aanvulling op onze e-zine van 21 april 2020 betreffende de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid, informeren wij u omtrent het op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde Ministerieel Besluit van 8 mei 2020 tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie (het MB);
  • Het MB heeft betrekking op de twee volgende besluiten: 
    1. Besluit van 24 maart 2020 (omgevingsvergunning), en 
    2. Besluit van 27 maart 2020 (ruimtelijke ordening) tot uitvoering van het decreet van 20 maart 2020 over de maatregelen in geval van een civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid;
  • Voor wat betreft de omgevingsvergunningen, kan de bevoegde overheid, de provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar, of de voorzitter van de omgevingsvergunningscommissie t.e.m. 17 juli 2020 beslissen om de hoorzitting over een vergunningsaanvraag of administratief beroep tegen een omgevingsvergunning slechts schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te laten doorgaan;
  • Bovendien kan de voorzitter van de omgevingsvergunningscommissie t.e.m. diezelfde datum beslissen om slechts via tele- of videoconferentie te vergaderen over een vergunningsaanvraag of administratief beroep tegen een omgevingsvergunning;
  • Ook voor wat betreft ruimtelijke ordening, bepaalt het MB dat alle inspraakmomenteninformatievergaderingen en inspraakvergaderingen betreffende een ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouwkundige verordening, planologisch attest, complex project, ruimtelijkbeleidsplanningsproces, of plan-milieueffectrapportage t.e.m. 17 juli 2020 mogen georganiseerd worden via elektronische weg;
  • Ter herinnering: deze datum van 17 juli 2020 betreft de uiterlijke datum inzake de civiele noodsituatie, dewelke éénmaal verlengbaar is met 120 dagen.

Lees hier het originele artikel