Bouwschade en beslissing bouwheer te laten herstellen door derde zonder aannemer te kennen. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 30/06/2020

Waarover gaat het?

De gerechtsdeskundige heeft gebreken in de beglazing vastgesteld en adviseerde om een schadebedrag van €85.005,18 te aanvaarden. De aannemer opteerde ervoor zelf de nodige herstelwerken in natura uit te voeren, maar de bouwheer besliste eenzijdig om de herstellingen te laten uitvoeren door een derde, zonder de aannemer hiervan te verwittigen.

Er was geen hoogdringendheid aanwezig die een beroep op de rechter belette en de aannemer werd evenmin voorafgaand in gebreke werd gesteld: de aannemer en haar onderaannemer werden “voor een voldongen feit geplaatst”.

Bestaat er een wanverhouding “tussen het voordeel dat het herstel door een derde de bouwheer biedt en het enorme nadeel dat daarmee aan aannemer wordt berokkend”? Is de aanspraak door de bouwheer op de terugbetaling door de aannemer van de kosten van de aangezochte aannemer ten bedrage van €86.530,65 gerechtvaardigd?

De principes

In geval van niet-nakoming van een contractuele verbintenis heeft de schuldeiser, indien de prestatie zich hiertoe leent, het recht zich door de rechter te laten machtigen om de verbintenis te laten uitvoeren door een derde op kosten van de schuldenaar.

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid, kan de schuldeiser hiertoe overgaan zonder rechterlijke machtiging op eigen kosten en op eigen risico en deze kosten verhalen op de schuldenaar, waarbij zijn handelwijze achteraf kan worden getoetst door de rechter.
In beide gevallen dient de schuldeiser de redelijke belangen van de schuldenaar in acht te nemen.

Wanneer de schuldeiser de verbintenis zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging laat uitvoeren door een derde, zonder dat daartoe grond bestaat of op een onzorgvuldige wijze, kan de schuldeiser de gemaakte kosten niet verhalen op de schuldenaar, maar heeft hij slechts recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie

Het standpunt van het Hof van Cassatie

De appelrechters die op grond van bovenvermelde vaststellingen oordelen dat de aannemer, indien hij zelf tot herstelling was overgegaan, “zich hoe dan ook geconfronteerd [had] gezien met bijkomende kosten (materiaal, personeel, enz.)” en beslissen dat de aannemer gehouden is tot de betaling van een bedrag van €60.530,65 te weten het door de derde aannemer gefactureerde bedrag verminderd met de winstmarge van 30 pct., geven aldus te kennen dat dit bedrag beantwoordt aan de door de bouwheer geleden schade en verantwoorden hun beslissing naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 18 juni 2020