Bouwblunders en het belang van tegensprekelijke vaststellingen (Charlotte Vermeulen)

Auteur: Charlotte Vermeulen

Publicatiedatum: 18/09/2018

In vergelijking met andere Europeanen, hebben Belgen een ware ‘baksteen in de maag’ en wordt er heel wat geïnvesteerd in het bouwen of renoveren van een huis.

Helaas verlopen de (ver)bouwwerken niet steeds zonder slag of stoot en komt het vaak voor dat men wordt geconfronteerd met slecht uitgevoerde werken (vb. verkeerd geïnstalleerde ramen) of door een aannemer veroorzaakte schade (vb. permanente vlekken op het parket).

In praktijk wordt deze problematiek veelal niet consequent aangepakt, met alle gevolgen van dien. Om juridisch een krachtig bewijs in handen te hebben, is het uitermate belangrijk dat er tegensprekelijke vaststellingen worden gedaan (alvorens over te gaan tot herstelwerken).

Recent nog diende ik als advocaat het spijtige nieuws aan een cliënt te brengen dat een vordering tot schadevergoeding voor de rechtbank naar alle waarschijnlijkheid zou worden afgewezen doordat de cliënt reeds zelf overging tot herstelling van de door zijn aannemer veroorzaakte schade.

Tegensprekelijk?

Met ‘Tegensprekelijke vaststellingen’ wordt bedoeld dat de staat van de aannemingswerken/ beschadigingen worden beschreven (al dan niet door een deskundige) in aanwezigheid van alle partijen.

De schadeverwekkende partij moet de kans krijgen om de beweerdelijke schade te bekijken. Concreet contacteert U het best onmiddellijk (schriftelijk) de aannemer met de vraag om ter plaatse te komen om tegensprekelijke vaststellingen te doen en hem de mogelijkheid te geven om het een en het ander nog te herstellen.

Immers, de rechtspraak hieromtrent is uiterst streng waarbij een gebrek aan tegensprekelijke vaststellingen kan betekenen dat U van een koude reis thuis komt en zelf moet opdraaien voor de herstellingskosten. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden eenzijdige vaststellingen (vb. foto’s die werden genomen door de schadelijder) door de rechter aanvaard. Ga dus zeker niet zomaar over tot herstel door bijvoorbeeld een andere aannemer aan te spreken om de werken over te doen.

Weigert de aannemer evenwel om ter plaatste te komen (of betwist hij iedere verantwoordelijkheid voor de schade), is het aan te raden om op korte termijn een gerechtelijke procedure te starten (al dan niet in kortgeding) waarbij de aanstelling van een gerechtelijke deskundige wordt gevorderd die dan de nodige vaststellingen kan doen in aanwezigheid van de partijen. De gerechtsdeskundige zal dan advies geven omtrent de oorzaak van de schade alsook een kostenraming voor het herstel opmaken.

Een andere mogelijkheid is om een gerechtsdeurwaarder ter plaatste vaststellingen te laten doen die dan door laatstgenoemde in een proces-verbaal worden opgenomen.

Tegensprekelijke vaststellingen zijn niet enkel van belang voor een particuliere bouwheer. Hetzelfde geldt immers voor professionele aannemers (vb. hoofdaannemer -onderaannemer). Hierbij zal veelal ook een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij worden betrokken.

Tip: Contacteert U de aannemer eerst telefonisch, zorg dan zeker voor een schriftelijke neerslag van het besprokene / de gedane afspraken voor het geval toch nog een juridische procedure moet worden gevoerd. In voorkomend geval is een schriftelijke ingebrekestelling aan het adres van de aannemer belangrijk. Een gespecialiseerde advocaat kan U hierbij steeds bijstaan.

Lees hier het originele artikel