Boscompensatie in Vlaanderen loopt niet van een leien dakje (Equal)

Auteur: Joachim Lebeer (Equal)

Publicatiedatum: 28/05/2018

Krachtens artikel 90bis van het Bosdecreet is ontbossing slechts mogelijk mits compensatie.

Deze compensatie neemt de vorm aan van een compensatie in natura, een storting van een bosbehoudsbijdrage (financiële vergoeding voor het Boscompensatiefonds) of een combinatie van beide. Wat dit punt betreft is er geen rangorde van toepassing.

Noch het Bosdecreet noch enig uitvoeringsbesluit ervan voorziet met welke boomsoorten gecompenseerd mag worden. Zo bestaat er geen wettelijke bepaling die vereist dat inheems loofhout met inheems loofhout zou worden gecompenseerd. Wel bevat het Bosdecreet en het uitvoeringsbesluit van 16 februari 2001 het gelijkwaardigheidsprincipe. De compensatie in natura moet gelijk zijn aan de te ontbossen oppervlakte. Er bestaat eveneens een interne richtlijn van het Agentschap voor Natuur en Bos die stelt dat “inheemse soorten enkel gecompenseerd kunnen worden door inheemse soorten”. Deze richtlijn is evenwel niet beschikbaar op de website van het Agentschap.

Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is de boomsoort populier een minderwaardige boom die de kwaliteit van een eikenbos of elk bos met de hoogste waarderingsfactor niet kan compenseren. Volgens Bos+ (de organisatie die zich inzet voor het bosbehoud in Vlaanderen) daarentegen heeft de populier een veel grotere ecologische waarde dan lang werd aangenomen. De populierenbossen beschikken immers over een kwalitatief bosecosysteem en een rijke biodiversiteit. Bovendien hebben ze het voordeel van snel economisch rendement.

Op dit moment bestaat er een wettelijk kader maar er spelen verschillende factoren bij de beoordeling van een boscompensatievoorstel. Het is moeilijk een evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen. Voor Bos+ blijft bosbehoud nog steeds de prioriteit boven boscompensatie. Ingeval bos verdwijnt, is het van belang te waken dat het waardevol wordt gecompenseerd.

Lees hier het originele artikel