Vordering tot vergoeding schade kan niet afgewezen worden op enkele grond dat benadeelde gevorderd bedrag niet bewijst. Cassatie-arrest van 5 maart 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 19/03/2021

Arrest van het hof van beroep te Gent (4 januari 2019)

Het arrest oordeelt dat de verweerster aansprakelijk is voor het schadegeval waarbij tijdens door de verweerster uitgevoerde graafwerken de ondergrondse telecom-installaties van de eiseres werden beschadigd. Het arrest neemt aldus aan dat de eiseres schade heeft geleden ingevolge een fout van de verweerster.

Het arrest oordeelt verder dat:

  • de door de eiseres voorgebrachte schadeafrekening ten belope van 5.529,87 euro niet voldoet aan de verplichtingen opgelegd in de toepasselijke Assuralia/Cetsovereenkomst, die tal van bepalingen bevat met het oog op een tegensprekelijke vaststelling van de schade, alsook bepaling en verantwoording van het schadebedrag;
  • de geclaimde som niet steunt op enige nuttige/tegensprekelijke vaststelling of expertise van BCE en de voorgebrachte schadeafrekening met een factuur van onderaannemer V. nv niet binnen dit kader werd aangenomen, zodat de eiseres voormelde overeenkomst hier geenszins naar analogie kan toepassen;
  • ook naar gemeen recht deze eenzijdige stukken niet als afdoende schadebewijs kunnen worden aangenomen.

De visie van het Hof van Cassatie (5 maart 2021)

De rechter die het bestaan aanneemt van schade, veroorzaakt door een fout in de zin van artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek, kan de vordering tot vergoeding van die schade niet afwijzen op de enkele grond dat de benadeelde het gevorderde bedrag niet bewijst.

Door aldus de vordering tot schadevergoeding van de eiseres af te wijzen op de enkele grond dat de eiseres het gevorderde bedrag van de door haar geleden schade niet bewijst, schendt het arrest artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek.

Lees hier het Cassatie-arrest