Overeenkomst met een ongeoorloofd voorwerp: absoluut nietig of kan nietigheid door partijen worden gedekt? Cassatie-arrest 07.11.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 17/12/2019

Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 25.06.2018

De appelrechters stellen vast en oordelen dat:

  • het aannemingsbedrijf zich verbond tot het oprichten van een woning en bijhorende garage
  • de uitvoering van de werken aanleiding gaf tot tal van geschillen
  • de bouwheer uiteindelijk de nietigheid van de overeenkomst vorderde wegens het niveauverschil tussen de woning en de garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning
  • de deskundige melding maakt van een niveauverschil tussen woning en garage van 8 cm
  • uit het verslag van de deskundige moet worden afgeleid dat reeds bij het sluiten van de overeenkomst moet hebben vastgestaan dat de uitvoering van de werken niet kon plaatsvinden overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning, gelet op de plaatselijke constellatie en de verkavelingsplannen
  • uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het aannemingsbedrijf voor de  appelrechters heeft aangevoerd dat de bouwovertreding “technisch geremedieerd kan worden aan relatief beperkte kosten” en de “bouwovertreding [kan] geregulariseerd worden”.

De appelrechters oordelen dat het voorwerp van de overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig is en deze nietigheid niet door de partijen kan worden gedekt.

Cassatie-arrest van 07.11.2019

Krachtens de artikelen 6 en 1108 Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst met een ongeoorloofd voorwerp nietig. Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp indien zij verplicht tot een prestatie die door een wet van openbare orde verboden is of in strijd is met de goede zeden.

Behoudens de wet zich hiertegen verzet, blijft de overeenkomst in stand indien de ongeoorloofdheid van de overeenkomst wordt of kan worden ongedaan gemaakt, derwijze dat het doel dat de wet beoogt, wordt of kan worden bereikt.

De appelrechters die zonder meer oordelen dat het voorwerp van de overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig is en deze nietigheid niet door de partijen kan worden gedekt, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 7.11.2019

Lees ook het artikel ‘Nietigheden in het verbintenissenrecht: wat wordt er voorgesteld in het wetsvoorstel van 3 april 2019?’ (LegalNews.be