Mededelingsplicht bij een levensverzekering : let op! Kh.Brussel velt interessant vonnis op 9 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/04/2018

Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Recente ontwikkelingen m.b.t. levensverzekeringen’ van Lydian gaf mr. Sandra Lodewijckx (advocaat-vennoot Lydian) een uiteenzetting over ‘De mededelingsplicht en de sancties’.

LegalNews.be volgde het seminarie en somt hierna een aantal aandachtspunten op, mede in het licht van een toch zeer recent vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 9 maart 2018.

De principes van de mededelingsplicht (art. 58 lid 1 Verzekeringswet)

Art. 58 lid 1 bepaalt: ‘De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Hij moet de verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen die deze laatste reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen. Genetische gegevens mogen niet worden meegedeeld.’

LegalNews.be onthield hier vooral dat:

  • de verzekeringsnemer enkel moet meedelen wat hij effectief kent en de omstandigheden moet meedelen die redelijkerwijze van invloed zijn op de beoordeling van het risico (dus een pertinentie- of redelijkheidscriterium)
  • de mededelingsplicht ook nog geldt tussen het invullen van de vragenlijst en het sluiten van de polis!

Het vonnis van de rechtbank van koophandel van 9 maart 2018

Hier ging het concreet om een zaak waarbij eiseres vond dat bepaalde vragen uit de medische vragenlijst te onduidelijk waren (vb. vermoeidheid, stress, angstig…), niet pertinent (vb. migraine, huidziekten…), manifest excessief (vb. open vragen), betrekking hadden op genetische gegevens.

Eiseres beriep zich tevens op een schending van de Wet van 8 december 2012 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Welnu, in deze zaak heeft de rechtbank gevonnist dat met betrekking tot de medische vragenlijst de vordering gedeeltelijk gegrond was!

Medische verklaring en ‘beschrijving van de huidige gezondheidstoestand’

Art. 60 lid 1 van de Verzekeringswet bepaalt: ’De door de verzekerde gekozen arts kan de verzekerde die erom verzoekt de geneeskundige verklaringen afleveren die voor het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn. Deze verklaringen beperken zich tot een beschrijving van de huidige gezondheidstoestand.’

Belangrijk in dit opzicht is dat de rechtspraak het begrip ’huidige gezondheidstoestand’ ruim interpreteert, in die zin dat de voorgeschiedenis ook mag worden beschreven in een medische verklaring.

De gevolgen van opzettelijke verzwijgingen

LegalNews.be onthield hier vooral dat:

  • er geen oorzakelijk verband vereist is tussen verzwijging en verwezenlijking van het risico: bvb. het verzwijgen van kanker en overlijden door een hartaanval (welke los staat van de kankeraandoening) zal toch de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg hebben
  • het beroep op een tussenpersoon de verzekeringsnemer niet ontslaat van een persoonlijke mededelingsplicht
  • het Hof van Cassatie op 6 oktober 2011 oordeelde dat de tussenkomst van een voor de verzekerde optredende makelaar in de regel de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst niet in de weg staat als er een opzettelijke verzwijging of valse verklaring is geweest.

Tijdens de Themadag ‘Verzekeringsrecht:6 actuele topics’, welke doorgaat in Gent op 15 juni 2018 in Gent zal mr. Sandra Lodewijckx één van de zes sessies verzorgen, meer bepaald de sessie ‘Verzekeringen en marktpraktijken: recente ontwikkelingen’