Huurwaarborglening in Staatsblad van 13 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/12/2018

In het Staatsblad van 13 december 2018 is het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een huurwaarborglening’ van 7 december 2018 gepubliceerd.

De persoon die een huurovereenkomst ondertekent en daarvoor een huurwaarborglening aanvraagt, moet aan 10 voorwaarden voldoen, opgesomd in artikel 4 van het decreet:

1° hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters, vermeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of hij is ingeschreven op een referentieadres als vermeld in artikel 1, § 2, van de voormelde wet;

2° hij beschikt over een inkomen dat de grenzen, vermeld in artikel 3, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen, niet overschrijdt;

3° hij heeft geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;

4° hij heeft geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;

5° hij heeft geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;

6° hij heeft geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij zelf volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik heeft gegeven;

7° hij blijkt na nazicht van de Centrale voor kredieten aan particulieren niet geregistreerd te staan met een betalingsachterstand;

8° hij huurt een woning in het Vlaamse Gewest op basis van titel 2 van het Vlaams Woninghuurdecreet of legt daarvan een ontwerphuurovereenkomst voor;

9° de woning, vermeld in punt 8°, is geen sociale huurwoning, tenzij de woning wordt onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor;

10° de huurovereenkomst, vermeld in punt 8°, is maximaal drie maanden geleden ondertekend op het ogenblik van de aanvraag.

Lees hier de publicatie in het Staatsblad

Lees hier meer achtergrondinfo op de website van de Vlaamse regering

Gerelateerd nieuws:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.