Het verlijden van uw notariële akte tijdens de Coronacrisis (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet

Publicatiedatum: 25/03/2020

Op vandaag worden er in België heel wat maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de Federatie van notarissen heeft een aantal richtlijnen uitgevaardigd, onder meer in verband met het verlijden van authentieke aktes.

Kan uw akte nog worden verleden?

Belgische notarissen mogen voorlopig enkel nog dringende notariële aktes of aktes met een fiscale of belangrijke financiële impact verlijden. Deze maatregel geldt minstens t.e.m. 5 april 2020. Uiteraard kan die termijn nog worden verlengd.

Concreet betekent het dat vooralsnog enkel in de volgende gevallen notariële aktes kunnen worden opgesteld:

  • in geval van een nakend overlijden;
  • in geval van een mogelijke overschrijding van fiscale termijnen (tenzij de fiscale autoriteiten bevestigen dat ze in dat geval een vrijstelling van boetes verlenen);
  • wanneer de financiële gevolgen voor de partijen “enorm groot” zijn

Die richtlijn laat enige ruimte voor interpretatie en de notarissen zullen dan ook elk concreet dossier afzonderlijk beoordelen. Enkele voorbeelden van aktes die, ons inziens, wel nog zullen kunnen doorgaan, zijn de volgende:

  • het opstellen van een testament
  • de vereffening van een vennootschap
  • de verlenging van een recht van opstal dat aan einddatum is gekomen

Indien uw akte onder die toepassingsgevallen valt, en dus toch verleden kan worden, zal de notaris bovendien enkele strikte voorwaarden moeten naleven. Zo zal er maximum één persoon aanwezig zijn per partij en moet iedereen de regels aangaande ‘social distancing’ respecteren.

Indien er meerdere personen per partij de notariële akte dienen te ondertekenen, zal dat sowieso via volmacht moeten verlopen.

Indien elke partij zijn eigen notaris heeft, zullen de notarissen eventueel via video-conferencing het dossier behandelen.

Binnen welke termijn?

Daarnaast krijgen notarissen van de Vlaamse overheid ook enkele extra termijnen toegekend om bepaalde notariële aktes op te stellen.

In normale omstandigheden moeten zij verkoopaktes van een onroerend goed verlijden binnen een maximale termijn van 4 maanden na ondertekening van de compromis. Die termijn werd intussen door de Vlaamse overheid verlengd met 2 maanden. Daardoor zal de registratiebelasting (6% voor de gezinswoning, 10% voor andere gevallen in Vlaanderen) natuurlijk ook later verschuldigd zijn.

Bent u een krediet aangegaan voor de financiering van de aankoop van uw onroerend goed? De kredietinstellingen hebben, in overleg met hun koepelorganisatie Febelfin, tevens een verlenging van de kredietvoorwaarden met een maximale termijn van 2 maanden toegestaan. U overlegt in dat kader best even met uw dossierbeheerder bij de bank.

Dezelfde verlenging werd toegestaan bij de aangifte van een nalatenschap. In principe moet de aangifte van de nalatenschap worden ingediend binnen een maximale termijn van 4 maanden na het overlijden. Maar ook die termijn werd verlengd met 2 maanden, waardoor de erfbelasting pas op een later tijdstip verschuldigd zal zijn. Overigens hoeft u voor de aangifte nalatenschap geen notaris in te schakelen. Die kan u zelf opstellen, al dan niet met begeleiding.

Aangezien voormelde fiscale termijnen tijdelijk werden verlengd van 4 naar 6 maanden, zal er dus geen belastingverhoging opgelegd worden door de Vlaamse overheid indien men binnen de 6 maanden na het ondertekenen van de compromis of het overlijden handelt.

Hebt u een notariële akte gepland en bent u niet zeker of deze verleden kan worden? Overleg dan zeker tijdig met uw notaris. Mogelijks kan u werken met een volmacht waardoor u de akte toch nog binnen de vooropgestelde timing kan afwerken.

Lees hier het originele artikel