Het recht om vergeten te worden in schuldsaldoverzekeringen (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

Publicatiedatum: 19/04/2019

Op 6 februari 2019 werd een wetsvoorstel ingediend bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers met als doel de toegang tot bepaalde schuldsaldoverzekeringen voor personen die in het verleden werden geconfronteerd met een ernstige medische aandoening te vergemakkelijken. Vaak worden deze mensen geconfronteerd met een zeer hoge premie of zelfs een verzekeringsweigering.

Na een korte procedure werd dit wetsvoorstel goedgekeurd en werd de nieuwe “wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd”, op 18 april 2019 gepubliceerd.

Deze nieuwe wet voorziet dat personen die getroffen werden of worden door een kankeraandoening, ongeachte het type, en die een hypothecair krediet of een beroepskrediet willen aangaan, hun aandoening moeten melden aan hun verzekeraar.

Die verzekeraar mag deze kankeraandoening echter niet meer in acht nemen bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand indien er reeds tien jaar verstreken zijn na het succesvol beëindigen van de behandeling en voor zover er geen herval plaatsvond binnen deze termijn. Hij mag de kankeraandoening derhalve niet uitsluiten uit het verzekeringscontract, noch de verzekering weigeren omwille van de kankeraandoening. Evenmin mag hij een bijpremie aanrekenen.

Daarnaast staat de wet aan de Koning toe om in de toekomst bij Koninklijk Besluit een aantal types van kankeraandoeningen te definiëren waarvoor deze termijn van tien jaar wordt verkort.

Daarenboven kan een Koninklijk Besluit een aantal chronische ziekten definiëren waarvoor de verzekeraar geen bijpremies mag aanrekenen, noch in een uitsluiting mag voorzien of de overeenkomst mag weigeren ten gevolge van de aandoening. Ook kan een Koninklijk Besluit een aantal chronische ziekten definiëren waarvoor de verzekeraar wél een bijpremie kan aanrekenen maar waarbij de Koning het niveau bepaalt waarop de bijpremie medisch en verzekeringstechnisch verantwoord is. Op deze manier kan de Koning de toepassing van de wet uitbreiden naar andere ziekten dan kanker.

De wet treedt in werking op 1 februari 2020 en is van toepassing op nieuwe overeenkomsten gesloten vanaf die datum.

Lees hier het originele artikel