Geen verplichte WAM-verzekering voor elektrische fietsen of steps tot 25 km/uur: wet in Staatsblad van 22 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 22/05/2019

De eind april in de Kamer goedgekeurde wet die de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (de WAM-wet) wijzigt is verschenen in het Belgisch staatsblad van 22 mei 2019.

De bepalingen zijn gebaseerd op de mogelijkheid voorzien door de richtlijn 2009/103/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009, betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

De wijziging wordt ingegeven door de vaststelling dat de enge interpretatie van de definitie in artikel 1 WAM, en meer in het bijzonder het aspect autonoom kunnen rijden, ertoe leidt dat:

  1. bepaalde elektrische fietsen, de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en elektrische rolstoelen in de regel onder de verzekeringsplicht vallen en
  2. de bestuurders ervan buiten het toepassingsgebied zouden vallen van de automatische wettelijke vergoedingsregeling van artikel  29bis WAM (zwakke gebruikers).

Het nieuwe artikel 2bis van de WAM-wet bepaalt nu dat motorvoertuigen die mechanisch niet verder gaan dan 25 km/u, niet onderworpen zijn aan de verplichting tot WAM-verzekering.

Het criterium dat wordt gehanteerd om al dan niet aan de verzekeringsplicht onderworpen te zijn, is de kinetische energie van het voertuig. Kinetische energie is de vorm van energie die een lichaam of voorwerp in zich heeft doordat het beweegt. De massa en de snelheid van het lichaam of het voorwerp bepalen de hoeveelheid kinetische energie. Aangezien een bromfiets klasse A al snel 80 tot100 kg weegt en een elektrische fiets gemiddeld 20 tot 30 kg weegt, inclusief de batterij, is het gerechtvaardigd dat de bromfiets klasse A onderhevig blijft aan de verzekeringsplicht. De kinetische energie aan eenzelfde snelheid significant is immers groter.

Voorbeelden van geviseerde motorrijtuigen: de elektrische rolstoel, die reeds werd uitgesloten van artikel 29bis, het hoverboard, de zelfbalancerende toestellen, het elektrisch skateboard, de elektrische fiets, de miniquad, de minimoto, voor zover ze rijden met een maximum snelheid van 25 km/u.

Deze lijst is geenszins exhaustief en louter indicatief.

Ook motorrijtuigen met de volgende functies kunnen hieronder begrepen worden: de boost-, launch-, garage-, walk-assist-, parkeerfunctie, ongeacht hun benaming en vorm. De wandel-, garage-, parkeerassistentie is bijvoorbeeld bedoeld om de elektrische fiets in onbereden toestand gemakkelijker te kunnen manipuleren en niet om de fiets aan te drijven bij het rijden, zodat het verkeersrisico quasi verwaarloosbaar is (de autonome snelheid ligt immers zeer laag, meestal rond 6 km/u).

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst waartoe deze vervoermiddelen aanleiding kunnen geven, zou kunnen worden verzekerd middels een andere verzekeringspolis dan de B.A. auto (bv. BA-privéleven).

Lees hier de motivatie voor de wijziging in het ingediende ‘Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake economie’ vanaf pag. 33)

‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’. Studienamiddag 4 juli 2019.

Op donderdagnamiddag 4 juli 2019 geeft mr. Stéphane Vereecken op de tweede dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be, in Gent een uiteenzetting over ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’

Zomeracademie Larcier – Aansprakelijkheid