Erfdienstbaarheid en onderhoudsverplichting (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Gloria Inés Delgado Villegas, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law)

Publicatiedatum: 30/06/2020

1. Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last op een onroerend goed (“het lijdende erf”) tot gebruik en nut van een ander onroerend goed (“het heersende erf”).

Een erfdienstbaarheid kan zichtbaar of niet zichtbaar zijn. Daar waar vroeger onduidelijkheid was over wat een zichtbare en een niet zichtbare erfdienstbaarheid is, bevat het nieuwe goederenrecht een duidelijke definitie.

Zichtbare erfdienstbaarheden zijn diegene die voor een normaal voorzichtige en redelijke titularis van een zakelijk recht op het lijdende erf zichtbaar zijn door duurzame en zichtbare bouwwerken of een geregelde activiteit waarvan sporen zijn op het lijdende erf.

Kortom, om aangemerkt te worden als een zichtbare erfdienstbaarheid, moet deze zichtbaar zijn door bouwwerken of een activiteit.

Alle andere erfdienstbaarheden worden als niet zichtbaar aangemerkt.

2. Wat is er nieuw?

Er zijn twee belangrijke nieuwigheden op te merken binnen de erfdienstbaarheden, namelijk de onderhoudsverplichting en de afstandsregeling.

Op het huidige werf lichten wij u de onderhoudsplichten toe. Op werf 6 gaan we verder in op de mogelijkheid om afstand te doen van een erfdienstbaarheid.

3. Onderhoud en bouwwerken

De titularis van een erfdienstbaarheid – die de eigenaar is van “het heersende erf” – mag alle onderhoudswerkzaamheden en bouwwerken uitvoeren die nodig zijn voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid en voor het behoud ervan.

Behalve wanneer de onderhoudswerkzaamheden en bouwwerken nodig zijn ten gevolge van een fout van de eigenaar van het “lijdende erf”, zullen deze moeten gebeuren op kosten van de persoon die over de erfdienstbaarheid beschikt, namelijk de eigenaar van het “heersende erf”.

Wanneer de werken nut hebben voor beide percelen, dan worden de kosten verdeeld.

Opgelet, want van deze standaardregeling kan contractueel afgeweken worden. Indien u dus bij de vestiging van een erfdienstbaarheid andere afspraken wenst te maken, dan moet dit contractueel voorzien worden, bij voorkeur in de akte waarin de erfdienstbaarheid wordt vastgelegd (“de vestigingstitel”).

Lees hier het originele artikel