Erfdienstbaarheid en de mogelijkheid om er afstand van te doen (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law)

Publicatiedatum: 03/07/2020

1. Waar gaat het over?

In bepaalde gevallen is de eigenaar van een “lijdende erf” niet meer bereid de kosten te dragen die voorzien zijn in de titel die de erfdienstbaarheid heeft gevestigd, bijvoorbeeld omdat deze te hoog zijn ten opzichte van het voordeel dat hij maar haalt uit de erfdienstbaarheid.

2. Wat is er veranderd?

De eigenaar van het “lijdende erf” kan er voor kiezen om afstand te doen van het geheel van het “lijdende erf” of van het deel ervan dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid.

De afstand gebeurt dan ten voordele van de eigenaar van het “heersende erf”. De erfdienstbaarheid zal dan verdwijnen gezien er sprake is van vermenging in hoofde van de eigenaar van het “heersende erf”.

Belangrijk hierbij is dat de eigenaar van het “heersende erf” zijn akkoord met de afstand door de andere eigenaar moet geven. Stemt hij er niet mee in, dan zal de eigenaar van het “lijdende erf” zijn eigendom behouden en gaat de erfdienstbaarheid teniet.

Elkeen van de eigenaars zal hiermee bevrijd zijn van zijn verbintenissen.

Stel dat u eigenaar bent van een erf waarop een erfdienstbaarheid rust ten voordele van een ander erf, en dat u geen kosten meer wenst te maken met betrekking tot deze erfdienstbaarheid, dan kan u kiezen om afstand te doen van het stuk grond waarop de erfdienstbaarheid rust. Als de eigenaar die gebruik maakt van de erfdienstbaarheid niet met de afstand instemt, dan behoudt u alsnog uw eigendom en verdwijnt de erfdienstbaarheid.

Lees hier het originele artikel