Een 5de type van verzekeringstussenpersoon (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde)

Publicatiedatum: 24/04/2019

De wet van 3 april 2019

Brexit dreigt inzake verzekeringen heel wat gevolgen te hebben.

Een ervan weegt door op het statuut van de zogenaamde gevolgmachtigde onderschrijvers.

Deze categorie van verzekeringstussenpersonen dreigt, zeker bij een harde brexit, een deel van zijn activiteiten te verliezen. Het Europees paspoort voor verzekeringstussenpersonen zou niet meer van toepassing zijn voor Britse verzekeraars. En voor onderschrijvers in België en Europa zou het moeilijk worden om Belgische risico’s voor rekening van Britse verzekeraars te verzekeren.

Omdat de gevolmachtigde onderschrijver voor heel wat ondernemingen specifieke verzekeringsoplossingen, die op de reguliere Belgische markt niet voor handen zijn, kan aanbieden, heeft de wet van 3 april 2019 ‘betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie’ (BS 10 april 2019) hieraan willen verhelpen.  Een tweede reden om dit nieuwe statuut in het leven te roepen is de onduidelijkheid die er bestaat rond de gevolmachtigde onderschrijver.

Die wordt namelijk regelmatig op één en dezelfde lijn gezet met een verzekeringsmakelaar. Hoewel beide een opdracht hebben die sterk gelijkloopt, zijn er toch essentiële verschillen.  De nieuwe wet wil dit verschil duidelijk in de verf zetten.

5de type van verzekeringstussenpersoon

Deze wet voegt namelijk naast de 4 reeds bestaande categorieën van verzekeringstussenpersonen een 5de categorie toe : de gevolmachtigde onderschrijver.

Deze is:

  • een verzekeringstussenpersoon
  • als lasthebber bevoegd om voor één of meerdere verzekeraars op te treden
  • bevoegd om voor rekening van deze verzekeraars verzekeringsovereenkomsten te sluiten en te beheren.

De gevolmachtigde onderschrijver draagt het verzekerd risico niét zelf, maar kan een zeer uitgebreide volmacht van de aanvaardende verzekeraar krijgen :

  • acceptatie van het risico
  • premiebepaling
  • beheer van de polis
  • schaderegeling.

De gevolmachtigde onderschrijver moet net zoals een verzekeringsmakelaar worden ingeschreven in het register van de FSMA en aan quasi alle andere voorwaarden (diploma, opleidingen, bijscholing, …) beantwoorden.

Eén belangrijk verschil : de gevolmachtigde onderschrijver is niet verplicht om onafhankelijk te zijn. In die zin heeft de gevolmachtigde onderschrijver een statuut dat dan weer ten dele vergelijkbaar is met de verzekeringsagent.

De gevolmachtigde onderschrijver moet aan dezelfde transparantieverplichtingen voldoen als iedere verzekeringstussenpersoon. Zo moet hij bv. duidelijk op zijn website vermelden voor rekening van welke verzekeraar hij opereert. Op iedere polis dient ook de naam van de verzekeraar die het risico op zich neemt vermeld te worden.

Een laatste element dat erg belangrijk kan zijn : een gevolmachtigde onderschrijver mag zijn beroepsactiviteiten niet combineren met de activiteiten van verzekeringsmakelaar. Een eventuele cumul zou voor een verzekeringnemer teveel verwarring en onduidelijkheid kunnen veroorzaken. Een belangenconflict is ten andere is dat geval ook niet ver weg.