Buitencontractuele aansprakelijkheid en algemene zorgvuldigheidsverplichting – Cassatie 7 oktober 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Wie een contractuele fout begaat, kan buitencontractueel aansprakelijk zijn ten aanzien van derden, indien de tekortkoming aan de contractuele verplichtingen tevens een schending oplevert van de voor eenieder geldende algemene zorgvuldigheidsverplichting.

De appelrechter (hof van beroep Antwerpen op 17 november 2020) stelt vast en oordeelt dat:

  • de eiseres krachtens een overeenkomst met de werkgever van de verweerster kantoorruimte ter beschikking stelde en zich daarbij expliciet heeft verbonden een dienstige toegang tot die kantoorruimte mogelijk te maken;
  • daarbij rekening werd gehouden met de omleiding via de brandtrappen en het terras in bankirai op de eerste verdieping aan de achterzijde van het kantoorgebouw omwille van renovatiewerken door toedoen van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij die de toegang via de hoofdingang blokkeerden;
  • het niet ging om een normale toegang maar een omleiding, waarbij het gebruik van het terras werd gewijzigd naar toegang tot de kantoorruimte;
  • de eiseres derhalve, gelet op haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de werkgever van de verweerster en de specifieke bestemming van het terras als toegang tot de kantoorruimte, de verplichting had om het terras gladvrij te maken en minstens waarschuwingen te plaatsen om de aandacht te vestigen op de gladheid van het terras;
  • de eiseres immers de verplichting had om, bij uitvoering van de werken, een alternatieve en veilige toegang tot de kantoorruimte te verschaffen;
  • de eiseres overigens ook het onderhoud van het terras op zich heeft genomen;
  • de verweerster schadelijk ten val is gekomen op het terras terwijl zij zich toegang wilde verschaffen tot de kantoorruimte.

De appelrechter die de vordering van de verweerster op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid van de eiseres inwilligt gelet op de tekortkoming aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de werkgever van de verweerster, zonder na te gaan of die tekortkoming tevens een schending oplevert van de voor eenieder geldende algemene zorgvuldigheidsverplichting, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 7 oktober 2021