Blijvende invaliditeit na ziekenhuisingreep en nalatigheid van de patiënt. Cassatie 4 maart 2019 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 21/05/2019

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014

De appelrechters stellen aan de hand van het deskundigenverslag vast dat de eiseres ingevolge de ingreep die zij op 24 juni 2004 onderging, 30 pct. blijvende invaliditeit heeft opgelopen, waarvan 15 pct. te wijten is aan een verwikkeling tijdens de operatie en 15 pct. aan een nalatigheid van de verweerder bij de opvolging van die verwikkeling.

Zij oordelen niet-bekritiseerd dat de verwikkeling door de verweerder niet kon worden vermeden, de complicatieschade van 15 pct. blijvende invaliditeit zich alleszins zou hebben voorgedaan, ook bij een correct handelen van de verweerder zoals een normaal en voorzichtig arts, en de onzorgvuldigheid van de verweerder niet in oorzakelijk verband staat met de complicatieschade.

De visie van Cassatie

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.

De appelrechters die vaststellen dat ook indien de verweerder de hem toerekenbare fout niet had begaan, de eiseres 15 pct. blijvende invaliditeit zou hebben, oordelen wettig dat de verweerder niet moet instaan voor de schade veroorzaakt door de 15 pct. blijvende invaliditeit die het gevolg is van de verwikkeling, maar slechts moet instaan voor de schade veroorzaakt door de bijkomende 15 pct. blijvende invaliditeit die het gevolg is van zijn nalatigheid bij de opvolging van de verwikkeling. Zij verwerpen en beantwoorden hiermee het andersluidende verweer van de eisers.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Lees hier het Cassatie-arrest van 4 maart 2019