Aanneming van onbepaalde duur en eenzijdige beëindiging: wat als er geen opzeggingstermijn is voorzien? Hof van Cassatie 28 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 07/08/2019

1. Artikel 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, tot wet strekken. Krachtens artikel 1134, tweede lid, Burgerlijk Wetboek kunnen deze overeenkomsten niet worden herroepen dan met wederzijdse toestemming van de partijen of op de gronden door de wet erkend.

2. Artikel 1780 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men zijn diensten slechts voor een tijd of voor een bepaalde onderneming kan verbinden.

3. Volgens artikel 1794 Burgerlijk Wetboek kan de opdrachtgever de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de aanneming van een werk dat door zijn voorwerp of door een uitdrukkelijke tijdsduur bepaald is.

4. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat men zich niet voor onbepaalde tijd kan verbinden, kan een overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur, in beginsel, door iedere partij te allen tijde worden opgezegd met in achtneming van een redelijke opzeggingstermijn. Bij ontstentenis van een redelijke termijn dient de schade te worden vergoed die de medecontractant lijdt wegens het niet in acht nemen van deze verplichting. Aldus vereist de eenzijdige beëindiging van een aanneming van onbepaalde duur door de opdrachtgever de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn. Bij ontstentenis van een redelijke opzeggingstermijn moet de opdrachtgever de aannemer een vergoeding betalen ter compensatie van de schade die de aannemer ingevolge het niet in acht nemen van een opzeggingstermijn lijdt.

5. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een aanneming van onbepaalde duur slechts met een opzeggingstermijn dient te worden beëindigd indien de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer een opzeggingstermijn bevat of indien de beëindiging onrechtmatig is, gaat uit van een andere rechtsopvatting. Het onderdeel faalt naar recht.

Lees hier het arrest

Themadag ‘Contractuele clausules. Een selectie van clausules die bijzondere aandacht vragen in het licht van recente wetgeving en/of rechtspraak’

Op vrijdag 31 januari 2020 organiseren LegalNews.be en Intersentia daarom in Gent de Themadag  ‘Contractuele clausules. Een selectie van clausules die bijzondere aandacht vragen in het licht van recente wetgeving en/of rechtspraak’ (er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 2 of 4 sessies naar keuze):

Sprekers zijn:

 • Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen
 • Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe
 • Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal
 • Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal
 • Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie
 • Dr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
 • Prof. dr. Diederik Bruloot, docent UGent
 • Dhr. Eric Dursin, kamervoorzitter hof van beroep Gent
 • Prof. dr. Nick Portugaels, gastprofessor UAntwerpent
 • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Ines Vandevelde, advocaat Claeys & Engels

Meer informatie over deze themadag