Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

VZW’s en stichtingen: UBO-register geldt ook voor u (Monard Law)

Auteurs: Tanja Brijs en Yasmina Elbi (Monard Law)

Publicatiedatum: 20/02/2019

De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register. VZW’s en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Voor deze entiteiten gelden echter wel andere aanknopingspunten dan voor vennootschappen.

De registratie deadline werd uitgesteld tot 30 september 2019 maar toch is het van belang dat ook u zich tijdig voorbereidt. Hierna vatten we de principes graag nog eens samen voor u.

Het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden. De wet voorziet hierbij in een afzonderlijke regeling voor (internationale) VZW’s en stichtingen.

Bij (internationale) VZWs en stichtingen, zal iemand als ‘uiteindelijke begunstigde’ (UBO) worden aangemerkt in de volgende gevallen:

 • De leden van de raad van bestuur
 • De personen die zijn aangeduid om de vereniging te vertegenwoordigen
 • De personen die zijn aangeduid als dagelijks bestuurder
 • De stichters
 • De (categorie) van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is
 • Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent

Een (internationale) VZW of stichting moet de volgende informatie meedelen over hun uiteindelijke begunstigden:

 • de naam en voornaam, volledige geboortedatum en nationaliteit(en);
 • het volledige verblijfsadres;
 • de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.
 • het identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar buitenlands identificatiemiddel;
 • tot welke categorie van UBO (zie de opsomming hierboven) de persoon behoort.

Het is belangrijk op te merken dat vermelde categorieën cumulatief zijn, waardoor de informatieplichtige vzw’s en stichtingen alle personen die als UBO kunnen worden beschouwd, moeten vermelden in het UBO-register.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor:

 • de bevoegde autoriteiten
 • financiële instellingen, advocaten en notarissen die in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van de cliënten
 • elke burger of organisatie die een legitiem belang aantoont bij de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en/of gerelateerde criminele activiteiten
 • elke andere persoon die een schriftelijke aanvraag bij de Administratie van de Thesaurie indient voor de vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk en stichting, die zeggenschap hebben over een vennootschap, vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk of stichting.

Deze laatste twee categorieën kunnen enkel kennis nemen van een aantal gegevens van de UBO. De gegevens die namelijk na aanvraag worden kenbaar gemaakt zijn de achternaam, de geboortemaand, het land van verblijf van de UBO, de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden en tot welke categorie van UBO (zie de opsomming hierboven) de persoon behoort en de categorieën van UBO waartoe de persoon afzonderlijk of samen met anderen behoort.

Ook bij VZW’s geldt dat de registratie verplicht dient te gebeuren, op straffe van een geldboete voor de bestuurders van 250 tot 50.000 euro.

Dit overzicht heeft specifiek betrekking op de registratie door een VZW of stichting. Voor de algemene informatie inzake de registratie, verwijzen wij u graag naar onze eerdere publicatie inzake UBO die u terugvindt op onze website. Wij helpen uw VZW of stichting graag verder met betrekking tot al uw vragen over het UBO-register.

Lees hier het originele artikel