UBO-register: FAQ bijgewerkt door FOD Financiën op 19 juli 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 23/07/2019

Bedoeling van het UBO-register

Het UBO-register is een gecentraliseerd register dat informatie bevat over de UBO’s van de juridische entiteiten die in de wetgeving zijn bedoeld. Deze juridische entiteiten, zijn vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en met trusts en fiducieën gelijkaardige juridische constructies (hierna “informatieplichtigen” genoemd).

Dit register heeft tot doel om de natuurlijke personen te identificeren die een zeggenschap of controle uitoefenen over de informatieplichtigen of die de uiteindelijke eigenaar zijn van een informatieplichtige. Het gaat er dus om te kunnen vaststellen wie er effectief achter een juridische constructie staat (zeggenschap) of economisch voordeel haalt uit de juridische constructie (eigendomsbelang), en dit om sterker te staan in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de onderliggende misdrijven.

KB van 30 juli 2018

Het KB van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register werd op 14 augustus 2018 gepubliceerd.
Het bepaalt in het bijzonder: welke informatie en de wijze waarop deze informatie aan het register moet worden meegedeeld, de toegangsmodaliteiten tot het register, de mogelijkheden om af te wijken van de openbaarheid van informatie, de toezichthoudende bevoegdheden van de Thesaurie, de sancties die kunnen worden opgelegd in geval van een inbreuk en de verwerking van de persoonsgegevens.

Doel van de FAQ

De FAQ heeft tot doel een aantal vragen te beantwoorden die sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit aan de Thesaurie werden gesteld. Gezien de nieuwigheden van het wetgevend kader en de toepasbaarheid ervan op meerdere en specifieke situaties, is dit document bedoeld om wettelijke vertegenwoordigers en andere beroepsbeoefenaars te helpen bij het begrijpen van de kernbegrippen van deze verordening.

Lees hier de 31 blz. tellende FAQ