Inspecteur van financiën

HET BEDRIJF

Er komen in het voorjaar van 2023 zes plaatsen vacant bij het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, gelegen in de WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

Het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën werd opgericht in 1938 als interne controledienst van de uitvoerende macht.

Het is een onafhankelijke overheidsdienst die controletaken uitvoert op de overheidsuitgaven. We gaan na of alles wettelijk en volgens de regels verloopt en of uitgaven haalbaar en opportuun zijn. Daarbij staan efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid voorop. We voeren ook audittaken uit op uitgaven die (deels) komen van Europese fondsen.

Het Korps heeft een interfederaal karakter omdat het werkt voor de regeringen op federaal niveau én het niveau van de gemeenschappen en gewesten. We zijn een relatief kleine organisatie die het verschil maakt via onze werkmethodes, expertise, bekwame inspecteurs en onafhankelijke positie. We streven ernaar de regeringen en hoogste ambtenaren te adviseren op een hoogstaande, professionele manier.

Wil je nog meer weten over het Korps? Surf dan snel naar onze website.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Bij de uitoefening van de administratieve, begrotings- en beheerscontrole:

 • Ben je de onafhankelijke, budgettaire en financiële raadgever van één of meerdere ministers. Je kan aan deze ministers aanbevelingen verstrekken die de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de ingezette middelen kunnen verhogen, de werking van de diensten verbeteren en besparingen verwezenlijken.
 • Oefen je een controlefunctie uit in naam en voor rekening van de minister van Begroting of van de minister van Ambtenarenzaken.
 • Breng je een advies uit aan de Ministerraad of aan de ministers over begrotingsvoorstellen, regelgeving en voorstellen van beslissing die de overheidsfinanciën kunnen beïnvloeden.
 • Voer je de opdracht uit in de overheidsdiensten zelf en heb je toegang tot alle dossiers en archieven.
 • Je kan worden belast met performantieanalyses en onderzoeken, bij de door de overheid gesubsidieerde publieke of private instellingen.

Als je belast wordt met een auditopdracht:

 • Ben je verantwoordelijk voor de auditactiviteiten zoals:
  • het definiëren van een auditstrategie
  • de planning van de activiteiten
  • de evaluatie van de risico’s
  • het uitvoeren van de audit
  • het opstellen van het verslag en de opvolging binnen de toegestane termijn
  • eventueel het toezicht op activiteiten toevertrouwd aan privé dienstverleners of aan interne auditdiensten.
 • Kan je worden gevraagd om een team van auditoren te leiden.
 • Word je geacht om de internationale standaarden te eerbiedigen.

In het kader van de audits van Europese fondsen werk je nauw samen met de diensten van de Europese Commissie waar de auditrapporten ook voor bedoeld zijn.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Wil je meer info over het Korps en de functie van vaste regeringsadviseur (inspecteur van financiën), neem dan deel aan een online infomoment dat op 5/12 om 9 uur plaatsvindt. Je kan eenvoudigweg aansluiten door op deze link te klikken en zo de Teams-meeting op te starten.

Indien je er niet bij kan zijn, kan je ons bereiken via de contactgegevens in de rubriek “extra info”.

GEZOCHT PROFIEL

Je hebt een algemene masterdiploma en je hebt een relevante professionele ervaring van minimum 2 jaar in een betrekking op universitair niveau bij de overheid of in de particuliere sector op vlak van economie, financiën, audit, rechtsaangelegenheden, sociale of bestuurlijke aangelegenheden.

WIJ BIEDEN AAN

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • goede balans tussen werk en privé
 • zeer ruime mogelijkheden tot telewerk
 • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • uitgebreide loopbaankansen
 • financiële voordelen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • toegang mogelijk tot sommige openbare restaurant tegen democratische prijzen.
INTERESSE?

Je kan solliciteren tot en met 6/12/2022 via werkenvoor.be.