>Voeg code toe voor de </head> tag.Waeterinckx Advocaten

De ‘schriftelijke’ vordering tot verbeurdverklaring: een gewaarschuwd advocaat blijft er twee waard… (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Patrick Waeterinckx en Joris Lambrechts (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2019 Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar waar in strafzaken vroeger conclusies werden neergelegd op de zitting (wat evident voor het nodige uitstel en vertragingen zorgde), is dit sindsdien niet (noodzakelijk) meer

Verfijning van de cassatierechtspraak wat betreft de afbakening van de beoordeling van de witgewassen vermogensvoordelen (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)  Publicatiedatum: 08/02/2019 Op 5 februari 2019 velde het Hof van Cassatie een interessant arrest. Dit arrest behandelt de problematiek van de vermogensvoordelen die een rechter verbeurd moet verklaren als gevolg van een veroordeling voor witwassen in relatie tot de aanhangig gemaakte feiten; m.a.w. in relatie

2019-02-12T08:01:13+00:00 13 februari 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Rechten van de derde-eigenaar te goeder trouw versus algemeen (strafrechtelijk) belang : het Grondwettelijk Hof stelt (opnieuw) duidelijke grenzen (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten Publicatiedatum: 12/11/2018 Sinds geruime tijd is buitgericht opsporen en bestraffen een speerpunt bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Men rekent op een ontradend effect door de daders van dergelijke misdrijven te raken daar waar het verondersteld wordt het meeste pijn te doen, nl. “in de portemonnee”. Geregeld

2018-11-27T10:52:00+00:00 27 november 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Commerciële soepelheid of misdrijf? Correctionele rechtbank Brussel haalt teugels aan (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten Publicatiedatum: 01/10/2018 Op 9 mei 2018 veroordeelde de (Franstalige) Brusselse correctionele rechtbank een bedrijf dat luxewagens verhuurde en haar zaakvoerder wegens (o.a.) witwassen (de repressieve (en qua bestraffing strengste) witwaswetgeving). Het bedrijf kreeg een geldboete van 90.000 EUR (waarvan de helft met uitstel). De zaakvoerder kreeg een

2018-10-04T06:43:22+00:00 3 oktober 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen : wet van 11 juli 2018 gepubliceerd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 24/07/2018 In het Staatsblad van 20 juli 2018 werd de ‘Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft’ (11 juli 2018) gepubliceerd. LegalNews.be vroeg bij het indienen van het wetsvoorstel reeds meer uitleg

2019-02-07T16:35:27+00:00 24 juli 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt andermaal dat niemand mag worden bestraft zonder bestaande strafwet op het moment van de feiten (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Advocaten Publicatiedatum: 17/07/2018 Europees Hof voor de Rechten Mens (Grote kamer) 28 juni 2018, G.I.E.M. s.r.l. t. Italië, nrs. 1828/06, 34163/07 en 19029/11 Feiten en klacht De eisers voor de Grote kamer bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (verder: EHRM) waren vier verschillende Italiaanse vennootschappen

2018-07-19T12:25:16+00:00 19 juli 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Verbeurdverklaring per equivalent van het instrument van het misdrijf. Waarom de wetgeving werd aangepast (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 26/06/2018 De verbeurdverklaring per equivalent van het instrument van het misdrijf is sinds 12 mei 2018 van kracht. Het Strafwetboek werd aangepast en voor een doeltreffende uitvoering werd tegelijkertijd het Wetboek van Strafvordering uitgebreid met de inbeslagneming per equivalent van het instrument van het misdrijf. Met deze

2018-06-26T08:25:06+00:00 26 juni 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen : eindelijk bijsturing… na 19 jaar (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/06/2018 Op 25 mei 2018 keurde de Commissie voor de Justitie in eerste lezing een wetsvoorstel goed tot wijziging van het strafwetboek wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft. LegalNews.be vroeg meer uitleg over het waarom van deze wijziging aan mr. Patrick Waeterinckx. Wat wordt er exact

Wettelijke regeling voor minnelijke schikking in strafzaken hersteld : wetgever bestendigt al bestaande praktijk, maar breidt alternatieve geschillenbeslechting ook verder uit (Waeterinckx Advocaten)

Auteurs: Joris Lambrechts en Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten) Publicatiedatum: 02/05/2018 In 2011 introduceerde de wetgever de verruimde mogelijkheid tot verval van de strafvordering mits betaling van een geldsom; afgekort VSBG, maar door velen kortweg de minnelijke schikking in strafzaken genoemd. De verruiming van het toepassingsgebied situeerde zich op twee niveaus.

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich nogmaals uit over de bijzondere procedure in geval van misdrijven gepleegd door magistraten (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Advocaten Publicatiedatum: 09/02/2018 Het Wetboek van Strafvordering voorziet in een bijzondere procedure voor de misdrijven gepleegd door magistraten en door bepaalde andere ambtsdragers (bijvoorbeeld ministers). Die bijzondere regeling is het zogenaamde voorrecht van rechtsmacht, dat werd ingevoerd met het oog op het verzekeren van een onpartijdige en serene rechtsbedeling

2018-03-14T09:41:14+00:00 14 maart 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |