>Voeg code toe voor de </head> tag.voordeel alle aard

Voordelen van alle aard (ook) na faillissement (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 05/03/2020 Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle aard genieten, en daarop belast worden? Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord in een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0134.N/3). Het Hof van Cassatie

Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 25/11/2019 Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het

2019-12-02T11:04:00+00:00 2 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Voordelen alle aard: werkelijke waarde primeert! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen, Robby Ackermans en Peter Meeuwssen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 08/10/2019 Wanneer voordelen in natura worden verkregen bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, zullen deze voordelen worden belast bij de verkrijgers als een voordeel alle aard. Om de correcte belasting te kunnen berekenen moet een waardering gebeuren. De wetgever heeft voor

2019-10-14T15:30:58+00:00 14 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Voordelen toegekend door een buitenlandse vennootschap – Nieuwe verplichting tot vermelding op fiscale fiche en bedrijfsvoorheffing (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 22/03/2019 De wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 22 maart 2019, voorziet in een nieuwe verplichting om bezoldigingen en voordelen die toegekend worden door een buitenlandse vennootschap aan werknemers en bedrijfsleiders van een

Voordeel alle aard terbeschikkingstelling woning: stand van zaken na nieuwe rechtspraak (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Sven Nelis en Laurens Lammens (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 15/03/2019 Problematiek De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard bij de genieter. Voor de waardering van dit voordeel van alle aard werd er tot voor kort in de regelgeving een onderscheid gemaakt naargelang de

Opstalconstructies vanuit een andere invalshoek (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: februari 2019 Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een zogenaamde ‘opstalconstructie’. Opmerkelijk is dat het Hof de argumentatie van de belastingplichtige niet volgt, maar dat de belastingplichtige toch ontsnapt aan belasting. Hoe? Wat is een opstalconstructie?

2019-03-12T09:12:59+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

“’T is gebeurd!” – Forfaitaire waardering gratis woonst: KB/WIB92 eindelijk aangepast conform Circulaire (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden en Ellen Vandingenen (Tiberghien) Publicatiedatum: 08/01/2019 1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 17 mei 2018 werd de Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 besproken over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. De problematiek is ondertussen door iedereen wel gekend, en deze kwam al

2019-01-14T11:56:32+00:00 14 januari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Waardering voordeel van alle aard terbeschikkingstelling woning : wat nu? Hoe kan de positieve rechtspraak verzilverd worden? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Lauwers & Seutin Publicatiedatum: 29/03/2018 De rechtspraak bevestigt dat de verschillende waardering van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed door een natuurlijke persoon of door een vennootschap discriminatoir is, in zoverre het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van dit

Gratis ter beschikking stellen van een woning door een vennootschap aan haar bedrijfsleider (Everest-Tax)

Auteur: Jonas Helaut (Everest-Tax) Publicatiedatum: 10/04/2018 PROBLEMATIEK Indien een bedrijfsleider een privé-woning – die eigendom is van zijn vennootschap – gratis bewoont, wordt de bedrijfsleider geacht een voordeel in natura te verkrijgen van zijn vennootschap. Dit voordeel (zgn. “voordeel alle aard”) wordt in beginsel belast volgens de normale tarieven in de personenbelasting. De vraag is: hoe moet

2018-04-13T09:29:38+00:00 13 april 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Voordeel alle aard huisvesting : hoger/lager? Wie niet graag gokt, denkt beter even na (Sherpa Law)

Auteurs: Robin Messiaen en Alain Claes (Sherpa Law) Publicatiedatum: 02/04/2018 In de vorige berichtgeving op onze website kwam de vele rechtspraak aan bod inzake de discriminatie met betrekking tot het voordeel van alle aard voor huisvesting. Meer bepaald betreft dit de ongelijke behandeling van dezelfde voordelen als het gaat om een terbeschikkingstelling door een eenmanszaak dan

2018-04-09T08:37:31+00:00 9 april 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |